Upgraded forum software is here...

sechs

Storage? I am Storage!
Joined
Feb 1, 2003
Messages
4,709
Location
Left Coast
Going to get technical, are we?

Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylprolylarginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginylleucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminyllysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparaginylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylvalylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspartylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylglycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginylarginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginylisoleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylarginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylthreonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylvalylleucylglycylleucylmethionyltryptophylthreonylisoleucylisoleucylleucyltyrosylphenylalanylglutaminylisoleucylglutamylglutamylleucylthreonylserylasparaginylleucylprolylglutaminylleucylglutaminylserylleucylserylserylserylalanylserylserylvalylaspartylserylisoleucylvalylserylserylglutamylthreonylprolylserylprolylprolylseryllysylarginyllysylvalylthreonylthreonyllysylisoleucylglutaminylglycylasparaginylalanyllysyllysylalanylleucylleucyllysyltryptophylvalylglutaminyltyrosylthreonylalanylglycyllysylglutaminylthreonylglycylisoleucylglutamylvalyllysylaspartylphenylalanylglycyllysylseryltryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisoleucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucylglutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasparaginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylglutamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspartylprolylglutamylaspartylvalylaspartylvalylaspartyllysylprolylaspartylglutamyllysylserylisoleucylmethionylthreonyltyrosylvalylalanylglutaminylphenylalanylleucyllysylhistidyltyrosylprolylaspartylisoleucylhistidylasparaginylalanylserylthreonylaspartylglycylglutaminylglutamylaspartylaspartylglutamylisoleucylleucylprolylglycylphenylalanylprolylserylphenylalanylalanylasparaginylserylvalylglutaminylasparaginylphenylalanyllysylarginylglutamylaspartylarginylvalylisoleucylphenylalanyllysylglutamylmethionyllysylvalyltryptophylisoleucylglutamylglutaminylphenylalanylglutamylarginylaspartylleucylthreonylarginylalanylglutaminylmethionylvalylglutamylserylasparaginylleucylglutaminylaspartyllysyltyrosylglutaminylserylphenylalanyllysylhistidylphenylalanylarginylvalylglutaminyltyrosylglutamylmethionyllysylarginyllysylglutaminylisoleucylglutamylhistidylleucylisoleucylglutaminylprolylleucylhistidylarginylaspartylglycyllysylleucylserylleucylaspartylglutaminylalanylleucylvalyllysylglutaminylseryltryptophylaspartylarginylvalylthreonylserylarginylleucylphenylalanylaspartyltryptophylhistidylisoleucylglutaminylleucylaspartyllysylserylleucylprolylalanylprolylleucylglycylthreonylisoleucylglycylalanyltryptophylleucyltyrosylarginylalanylglutamylvalylalanylleucylarginylglutamylglutamylisoleucylthreonylvalylglutaminylglutaminylvalylhistidylglutamylglutamylthreonylalanylasparaginylthreonylisoleucylglutaminylarginyllysylleucylglutamylglutaminylhistidyllysylaspartylleucylleucylglutaminylasparaginylthreonylaspartylalanylhistidyllysylarginylalanylphenylalanylhistidylglutamylisoleucyltyrosylarginylthreonylarginylserylvalylasparaginylglycylisoleucylprolylvalylprolylprolylaspartylglutaminylleucylglutamylaspartylmethionylalanylglutamylarginylphenylalanylhistidylphenylalanylvalylserylserylthreonylserylglutamylleucylhistidylleucylmethionyllysylmethionylglutamylphenylalanylleucylglutamylleucyllysyltyrosylarginylleucylleucylserylleucylleucylvalylleucylalanylglutamylseryllysylleucyllysylseryltryptophylisoleucylisoleucyllysyltyrosylglycylarginylarginylglutamylserylvalylglutamylglutaminylleucylleucylglutaminylasparaginyltyrosylvalylserylphenylalanylisoleucylglutamylasparaginylseryllysylphenylalanylphenylalanylglutamylglutaminyltyrosylglutamylvalylthreonyltyrosylglutaminylisoleucylleucyllysylglutaminylthreonylalanylglutamylmethionyltyrosylvalyllysylalanylaspartylglycylserylvalylglutamylglutamylalanylglutamylasparaginylvalylmethionyllysylphenylalanylmethionylasparaginylglutamylthreonylthreonylalanylglutaminyltryptophylarginylasparaginylleucylserylvalylglutamylvalylarginylserylvalylarginylserylmethionylleucylglutamylglutamylvalylisoleucylserylasparaginyltryptophylaspartylarginyltyrosylglycylasparaginylthreonylvalylalanylserylleucylglutaminylalanyltryptophylleucylglutamylaspartylalanylglutamyllysylmethionylleucylasparaginylglutaminylserylglutamylasparaginylalanyllysyllysylaspartylphenylalanylphenylalanylarginylasparaginylleucylprolylhistidyltryptophylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylthreonylalanylmethionylasparaginylaspartylalanylglycylasparaginylphenylalanylleucylisoleucylglutamylthreonylcysteinylaspartylglutamylmethionylvalylserylarginylaspartylleucyllysylglutaminylglutaminylleucylleucylleucylleucylasparaginylglycylarginyltryptophylarginylglutamylleucylphenylalanylmethionylglutamylvalyllysylglutaminyltyrosylalanylglutaminylalanylaspartylglutamylmethionylaspartylarginylmethionyllysyllysylglutamyltyrosylthreonylaspartylcysteinylvalylvalylthreonylleucylserylalanylphenylalanylalanylthreonylglutamylalanylhistidyllysyllysylleucylserylglutamylprolylleucylglutamylvalylserylphenylalanylmethionylasparaginylvalyllysylleucylleucylisoleucylglutaminylaspartylleucylglutamylaspartylisoleucylglutamylglutaminylarginylvalylprolylvalylmethionylaspartylalanylglutaminyltyrosyllysylisoleucylisoleucylthreonyllysylthreonylalanylhistidylleucylisoleucylthreonyllysylglutamylserylprolylglutaminylglutamylglutamylglycyllysylglutamylmethionylphenylalanylalanylthreonylmethionylseryllysylleucyllysylglutamylglutaminylleucylthreonyllysylvalyllysylglutamylcysteinyltyrosylserylprolylleucylleucyltyrosylglutamylserylglutaminylglutaminylleucylleucylisoleucylprolylleucylglutamylglutamylleucylglutamyllysylglutaminylmethionylthreonylserylphenylalanyltyrosylaspartylserylleucylglycyllysylisoleucylasparaginylglutamylisoleucylisoleucylthreonylvalylleucylglutamylarginylglutamylalanylglutaminylserylserylalanylleucylphenylalanyllysylglutaminyllysylhistidylglutaminylglutamylleucylleucylalanylcysteinylglutaminylglutamylasparaginylcysteinyllysyllysylthreonylleucylthreonylleucylisoleucylglutamyllysylglycylserylglutaminylserylvalylglutaminyllysylphenylalanylvalylthreonylleucylserylasparaginylvalylleucyllysylhistidylphenylalanylaspartylglutaminylthreonylarginylleucylglutaminylarginylglutaminylisoleucylalanylaspartylisoleucylhistidylvalylalanylphenylalanylglutaminylserylmethionylvalyllysyllysylthreonylglycylaspartyltryptophyllysyllysylhistidylvalylglutamylthreonylasparaginylserylarginylleucylmethionyllysyllysylphenylalanylglutamylglutamylserylarginylalanylglutamylleucylglutamyllysylvalylleucylarginylisoleucylalanylglutaminylglutamylglycylleucylglutamylglutamyllysylglycylaspartylprolylglutamylglutamylleucylleucylarginylarginylhistidylthreonylglutamylphenylalanylphenylalanylserylglutaminylleucylaspartylglutaminylarginylvalylleucylasparaginylalanylphenylalanylleucyllysylalanylcysteinylaspartylglutamylleucylthreonylaspartylisoleucylleucylprolylglutamylglutaminylglutamylglutaminylglutaminylglycylleucylglutaminylglutamylalanylvalylarginyllysylleucylhistidyllysylglutaminyltryptophyllysylaspartylleucylglutaminylglycylglutamylalanylprolyltyrosylhistidylleucylleucylhistidylleucyllysylisoleucylaspartylvalylglutamyllysylasparaginylarginylphenylalanylleucylalanylserylvalylglutamylglutamylcysteinylarginylthreonylglutamylleucylaspartylarginylglutamylthreonyllysylleucylmethionylprolylglutaminylglutamylglycylserylglutamyllysylisoleucylisoleucyllysylglutamylhistidylarginylvalylphenylalanylphenylalanylserylaspartyllysylglycylprolylhistidylhistidylleucylcysteinylglutamyllysylarginylleucylglutaminylleucylisoleucylglutamylglutamylleucylcysteinylvalyllysylleucylprolylvalylarginylaspartylprolylvalylarginylaspartylthreonylprolylglycylthreonylcysteinylhistidylvalylthreonylleucyllysylglutamylleucylarginylalanylalanylisoleucylaspartylserylthreonyltyrosylarginyllysylleucylmethionylglutamylaspartylprolylaspartyllysyltryptophyllysylaspartyltyrosylthreonylserylarginylphenylalanylserylglutamylphenylalanylserylseryltryptophylisoleucylserylthreonylasparaginylglutamylthreonylglutaminylleucyllysylglycylisoleucyllysylglycylglutamylalanylisoleucylaspartylthreonylalanylasparaginylhistidylglycylglutamylvalyllysylarginylalanylvalylglutamylglutamylisoleucylarginylasparaginylglycylvalylthreonyllysylarginylglycylglutamylthreonylleucylseryltryptophylleucyllysylserylarginylleucyllysylvalylleucylthreonylglutamylvalylserylserylglutamylasparaginylglutamylalanylglutaminyllysylglutaminylglycylaspartylglutamylleucylalanyllysylleucylserylserylserylphenylalanyllysylalanylleucylvalylthreonylleucylleucylserylglutamylvalylglutamyllysylmethionylleucylserylasparaginylphenylalanylglycylaspartylcysteinylvalylglutaminyltyrosyllysylglutamylisoleucylvalyllysylasparaginylserylleucylglutamylglutamylleucylisoleucylserylglycylseryllysylglutamylvalylglutaminylglutamylglutaminylalanylglutamyllysylisoleucylleucylaspartylthreonylglutamylasparaginylleucylphenylalanylglutamylalanylglutaminylglutaminylleucylleucylleucylhistidylhistidylglutaminylglutaminyllysylthreonyllysylarginylisoleucylserylalanyllysyllysylarginylaspartylvalylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylalanylglutaminylalanylglutaminylglutaminylglycylglutamylglycylglycylleucylprolylaspartylarginylglycylhistidylglutamylglutamylleucylarginyllysylleucylglutamylserylthreonylleucylaspartylglycylleucylglutamylarginylserylarginylglutamylarginylglutaminylglutamylarginylarginylisoleucylglutaminylvalylthreonylleucylarginyllysyltryptophylglutamylarginylphenylalanylglutamylthreonylasparaginyllysylglutamylthreonylvalylvalylarginyltyrosylleucylphenylalanylglutaminylthreonylglycylserylserylhistidylglutamylarginylphenylalanylleucylserylphenylalanylserylserylleucylglutamylserylleucylserylserylglutamylleucylglutamylglutaminylthreonyllysylglutamylphenylalanylseryllysylarginylthreonylglutamylserylisoleucylalanylvalylglutaminylalanylglutamylasparaginylleucylvalyllysylglutamylalanylserylglutamylisoleucylprolylleucylglycylprolylglutaminylasparaginyllysylglutaminylleucylleucylglutaminylglutaminylglutaminylalanyllysylserylisoleucyllysylglutamylglutaminylvalyllysyllysylleucylglutamylaspartylthreonylleucylglutamylglutamylaspartylisoleucyllysylthreonylmethionylglutamylmethionylvalyllysylthreonyllysyltryptophylaspartylhistidylphenylalanylglycylserylasparaginylphenylalanylglutamylthreonylleucylserylvalyltryptophylisoleucylthreonylglutamyllysylglutamyllysylglutamylleucylasparaginylalanylleucylglutamylthreonylserylserylserylalanylmethionylaspartylmethionylglutaminylisoleucylserylglutaminylisoleucyllysylvalylthreonylisoleucylglutaminylglutamylisoleucylglutamylseryllysylleucylserylserylisoleucylvalylglycylleucylglutamylglutamylglutamylalanylglutaminylserylphenylalanylalanylglutaminylphenylalanylvalylthreonylthreonylglycylglutamylserylalanylarginylisoleucyllysylalanyllysylleucylthreonylglutaminylisoleucylarginylarginyltyrosylglycylglutamylglutamylleucylarginylglutamylhistidylalanylglutaminylcysteinylleucylglutamylglycylthreonylisoleucylleucylglycylhistidylleucylserylglutaminylglutaminylglutaminyllysylphenylalanylglutamylglutamylasparaginylleucylarginyllysylisoleucylglutaminylglutaminylserylvalylserylglutamylphenylalanylglutamylaspartyllysylleucylalanylvalylprolylisoleucyllysylisoleucylcysteinylserylserylalanylthreonylglutamylthreonyltyrosyllysylvalylleucylglutaminylglutamylhistidylmethionylaspartylleucylcysteinylglutaminylalanylleucylglutamylserylleucylserylserylalanylisoleucylthreonylalanylphenylalanylserylalanylserylalanylarginyllysylvalylvalylasparaginylarginylaspartylserylcysteinylvalylglutaminylglutamylalanylalanylalanylleucylglutaminylglutaminylglutaminyltyrosylglutamylaspartylisoleucylleucylarginylarginylalanyllysylglutamylarginylglutaminylthreonylalanylleucylglutamylasparaginylleucylleucylalanylhistidyltryptophylglutaminylarginylleucylglutamyllysylglutamylleucylserylserylphenylalanylleucylthreonyltryptophylleucylglutamylarginylglycylglutamylalanyllysylalanylserylserylprolylglutamylmethionylaspartylisoleucylserylalanylaspartylarginylvalyllysylvalylglutamylglycylglutamylleucylglutaminylleucylisoleucylglutaminylalanylleucylglutaminylasparaginylglutamylvalylvalylserylglutaminylalanylserylphenylalanyltyrosylseryllysylleucylleucylglutaminylleucyllysylglutamylserylleucylphenylalanylserylvalylalanylseryllysylaspartylaspartylvalyllysylmethionylmethionyllysylleucylhistidylleucylglutamylglutaminylleucylaspartylglutamylarginyltryptophylarginylaspartylleucylprolylglutaminylisoleucylisoleucylasparaginyllysylarginylisoleucylasparaginylphenylalanylleucylglutaminylserylvalylvalylalanylglutamylhistidylglutaminylglutaminylphenylalanylaspartylglutamylleucylleucylleucylserylphenylalanylserylvalyltryptophylisoleucyllysylleucylphenylalanylleucylserylglutamylleucylglutaminylthreonylthreonylserylglutamylisoleucylserylisoleucylmethionylaspartylhistidylglutaminylvalylalanylleucylthreonylarginylhistidyllysylaspartylhistidylalanylalanylglutamylvalylglutamylseryllysyllysylglycylglutamylleucylglutaminylserylleucylglutaminylglycylhistidylleucylalanyllysylleucylglycylserylleucylglycylarginylalanylglutamylaspartylleucylhistidylleucylleucylglutaminylglycyllysylalanylglutamylaspartylcysteinylphenylalanylglutaminylleucylphenylalanylglutamylglutamylalanylserylglutaminylvalylvalylglutamylarginylarginylglutaminylleucylalanylleucylserylhistidylleucylalanylglutamylphenylalanylleucylglutaminylserylhistidylalanylserylleucylserylglycylisoleucylleucylarginylglutaminylleucylarginylglutaminylthreonylvalylglutamylalanylthreonylasparaginylserylmethionylasparaginyllysylasparaginylglutamylserylaspartylleucylisoleucylglutamyllysylaspartylleucylasparaginylaspartylalanylleucylglutaminylasparaginylalanyllysylalanylleucylglutamylserylalanylalanylvalylserylleucylaspartylglycylisoleucylleucylseryllysylalanylglutaminyltyrosylhistidylleucyllysylisoleucylglycylserylserylglutamylglutaminylarginylthreonylserylcysteinylarginylalanylthreonylalanylaspartylglutaminylleucylcysteinylglycylglutamylvalylglutamylarginylisoleucylglutaminylasparaginylleucylleucylglycylthreonyllysylglutaminylserylglutamylalanylaspartylalanylleucylalanylvalylleucyllysyllysylalanylphenylalanylglutaminylaspartylglutaminyllysylglutamylglutamylleucylleucyllysylserylisoleucylglutamylaspartylisoleucylglutamylglutamylarginylthreonylaspartyllysylglutamylarginylleucyllysylglutamylprolylthreonylarginylglutaminylalanylleucylglutaminylglutaminylarginylleucylarginylvalylphenylalanylasparaginylglutaminylleucylglutamylaspartylglutamylleucylasparaginylserylhistidylglutamylhistidylglutamylleucylcysteinyltryptophylleucyllysylaspartyllysylalanyllysylglutaminylisoleucylalanylglutaminyllysylaspartylvalylalanylphenylalanylalanylprolylglutamylvalylaspartylarginylglutamylisoleucylasparaginylarginylleucylglutamylvalylthreonyltryptophylaspartylaspartylthreonyllysylarginylleucylisoleucylhistidylglutamylasparaginylglutaminylglycylglutaminylcysteinylcysteinylglycylleucylisoleucylaspartylleucylmethionylarginylglutamyltyrosylglutaminylasparaginylleucyllysylserylalanylvalylseryllysylvalylleucylglutamylasparaginylalanylserylserylvalylisoleucylvalylthreonylarginylthreonylthreonylisoleucyllysylaspartylglutaminylglutamylaspartylleucyllysyltryptophylalanylphenylalanylseryllysylhistidylglutamylthreonylalanyllysylasparaginyllysylmethionylasparaginyltyrosyllysylglutaminyllysylaspartylleucylaspartylasparaginylphenylalanylthreonylseryllysylglycyllysylhistidylleucylleucylserylglutamylleucyllysyllysylisoleucylhistidylserylserylaspartylphenylalanylserylleucylvalyllysylthreonylaspartylmethionylglutamylserylthreonylvalylaspartyllysyltryptophylleucylaspartylvalylserylglutamyllysylleucylglutamylglutamylasparaginylmethionylaspartylarginylleucylarginylvalylserylleucylserylisoleucyltryptophylaspartylaspartylvalylleucylserylthreonylarginylaspartylglutamylisoleucylglutamylglycyltryptophylserylasparaginylasparaginylcysteinylvalylprolylglutaminylmethionylalanylglutamylasparaginylisoleucylserylasparaginylleucylaspartylasparaginylhistidylleucylarginylalanylglutamylglutamylleucylleucyllysylglutamylphenylalanylglutamylserylglutamylvalyllysylasparaginyllysylalanylleucylarginylleucylglutamylglutamylleucylhistidylseryllysylvalylasparaginylaspartylleucyllysylglutamylleucylthreonyllysylasparaginylleucylglutamylthreonylprolylprolylaspartylleucylglutaminylphenylalanylisoleucylglutamylalanylaspartylleucylmethionylglutaminyllysylleucylglutamylhistidylalanyllysylglutamylisoleucylthreonylglutamylvalylalanyllysylglycylthreonylleucyllysylaspartylphenylalanylthreonylalanylglutaminylserylthreonylglutaminylvalylglutamyllysylphenylalanylisoleucylasparaginylaspartylisoleucylthreonylthreonyltryptophylphenylalanylthreonyllysylvalylglutamylglutamylserylleucylmethionylasparaginylcysteinylalanylglutaminylasparaginylglutamylthreonylcysteinylglutamylalanylleucyllysyllysylvalyllysylaspartylisoleucylglutaminyllysylglutamylleucylglutaminylserylglutaminylglutaminylserylasparaginylisoleucylserylserylthreonylglutaminylglutamylasparaginylleucylasparaginylserylleucylcysteinylarginyllysyltyrosylhistidylserylalanylglutamylleucylglutamylserylleucylglycylarginylalanylmethionylthreonylglycylleucylisoleucyllysyllysylhistidylglutamylalanylvalylserylglutaminylleucylcysteinylseryllysylthreonylglutaminylalanylserylleucylglutaminylglutamylserylleucylglutamyllysylhistidylphenylalanylserylglutamylserylmethionylglutaminylglutamylphenylalanylglutaminylglutamyltryptophylphenylalanylleucylglycylalanyllysylalanylalanylalanyllysylglutamylserylserylaspartylarginylthreonylglycylaspartylseryllysylvalylleucylglutamylalanyllysylleucylhistidylaspartylleucylglutaminylasparaginylisoleucylleucylaspartylserylvalylserylaspartylglycylglutaminylseryllysylleucylaspartylalanylvalylthreonylglutaminylglutamylglycylglutaminylthreonylleucyltyrosylalanylhistidylleucylseryllysylglutaminylisoleucylvalylserylserylisoleucylglutaminylglutamylglutaminylisoleucylthreonyllysylalanylasparaginylglutamylglutamylphenylalanylglutaminylalanylphenylalanylleucyllysylglutaminylcysteinylleucyllysylaspartyllysylglutaminylalanylleucylglutaminylaspartylcysteinylalanylserylglutamylleucylglycylserylphenylalanylglutamylaspartylglutaminylhistidylarginyllysylleucylasparaginylleucyltryptophylisoleucylhistidylglutamylmethionylglutamylglutamylarginylphenylalanylasparaginylthreonylglutamylasparaginylleucylglycylglutamylseryllysylglutaminylhistidylisoleucylprolylglutamyllysyllysylasparaginylglutamylvalylhistidyllysylvalylglutamylmethionylphenylalanylleucylglycylglutamylleucylleucylalanylalanylarginylglutamylserylleucylaspartyllysylleucylserylglutaminylarginylglycylglutaminylleucylleucylserylglutamylglutamylglycylhistidylglycylalanylglycylglutaminylglutamylglycylarginylleucylcysteinylserylglutaminylleucylleucylthreonylserylhistidylglutaminylasparaginylleucylleucylarginylmethionylthreonyllysylglutamyllysylleucylarginylserylcysteinylglutaminylvalylalanylleucylglutaminylglutamylhistidylglutamylalanylleucylglutamylglutamylalanylleucylglutaminylserylmethionyltryptophylphenylalanyltryptophylvalyllysylalanylisoleucylglutaminylaspartylarginylleucylalanylcysteinylalanylglutamylserylthreonylleucylglycylseryllysylaspartylthreonylleucylglutamyllysylarginylleucylserylglutaminylisoleucylglutaminylaspartylisoleucylleucylleucylmethionyllysylglycylglutamylglycylglutamylvalyllysylleucylasparaginylmethionylalanylisoleucylglycyllysylglycylglutamylglutaminylalanylleucylarginylserylserylasparaginyllysylglutamylglycylglutaminylarginylvalylisoleucylglutaminylthreonylglutaminylleucylglutamylthreonylleucyllysylglutamylvalyltryptophylalanylaspartylisoleucylmethionylserylserylserylvalylhistidylalanylglutaminylserylthreonylleucylglutamylserylvalylisoleucylserylglutaminyltryptophylasparaginylaspartyltyrosylvalylglutamylarginyllysylasparaginylglutaminylleucylglutamylglutaminyltryptophylmethionylglutamylserylvalylaspartylglutaminyllysylisoleucylglutamylhistidylprolylleucylglutaminylprolylglutaminylprolylglycylleucyllysylglutamyllysylphenylalanylvalylleucylleucylaspartylhistidylleucylglutaminylserylisoleucylleucylserylglutamylalanylglutamylaspartylhistidylthreonylarginylalanylleucylhistidylarginylleucylisoleucylalanyllysylserylarginylglutamylleucyltyrosylglutamyllysylthreonylglutamylaspartylglutamylserylphenylalanyllysylaspartylthreonylalanylglutaminylglutamylglutamylleucyllysylthreonylglutaminylphenylalanylasparaginylaspartylisoleucylmethionylthreonylvalylalanyllysylglutamyllysylmethionylarginyllysylvalylglutamylglutamylisoleucylvalyllysylaspartylhistidylleucylmethionyltyrosylleucylaspartylalanylvalylhistidylglutamylphenylalanylthreonylaspartyltryptophylleucylhistidylserylalanyllysylglutamylglutamylleucylhistidylarginyltryptophylserylaspartylmethionylserylglycylaspartylserylserylalanylthreonylglutaminyllysyllysylleucylseryllysylisoleucyllysylglutamylleucylisoleucylaspartylserylarginylglutamylisoleucylglycylalanylserylarginylleucylserylarginylvalylglutamylserylleucylalanylprolylglutamylvalyllysylglutaminylasparaginylthreonylthreonylalanylserylglycylcysteinylglutamylleucylmethionylhistidylthreonylglutamylmethionylglutaminylalanylleucylarginylalanylaspartyltryptophyllysylglutaminyltryptophylglutamylaspartylserylvalylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylserylcysteinylleucylglutamylasparaginylleucylvalylserylglutaminylmethionylalanylleucylserylglutamylglutaminylglutamylphenylalanylserylglycylglutaminylvalylalanylglutaminylleucylglutamylglutaminylalanylleucylglutamylglutaminylphenylalanylserylalanylleucylleucyllysylthreonyltryptophylalanylglutaminylglutaminylleucylthreonylleucylleucylglutamylglycyllysylasparaginylthreonylaspartylglutamylglutamylisoleucylvalylglutamylcysteinyltryptophylhistidyllysylglycylglutaminylglutamylisoleucylleucylaspartylalanylleucylglutaminyllysylalanylglutamylprolylarginylthreonylglutamylaspartylleucyllysylserylglutaminylleucylasparaginylglutamylleucylcysteinylarginylphenylalanylserylarginylaspartylleucylserylthreonyltyrosylserylglycyllysylvalylserylglycylleucylisoleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylcysteinylleucylcysteinylleucylglutaminylalanylseryllysylglycylcysteinylglutaminylasparaginyllysylglutamylglutaminylisoleucylleucylglutaminylglutaminylarginylphenylalanylarginyllysylalanylphenylalanylarginylaspartylphenylalanylglutaminylglutaminyltryptophylleucylvalylasparaginylalanyllysylisoleucylthreonylthreonylalanyllysylcysteinylphenylalanylaspartylisoleucylprolylglutaminylasparaginylisoleucylserylglutamylvalylserylthreonylserylleucylglutaminyllysylisoleucylglutaminylglutamylphenylalanylleucylserylglutamylserylglutamylasparaginylglycylglutaminylhistidyllysylleucylasparaginylmethionylmethionylleucylseryllysylglycylglutamylleucylleucylserylthreonylleucylleucylthreonyllysylglutamyllysylalanyllysylglycylisoleucylglutaminylalanyllysylvalylthreonylalanylalanyllysylglutamylaspartyltryptophyllysylasparaginylphenylalanylhistidylserylasparaginylleucylhistidylglutaminyllysylglutamylserylalanylleucylglutamylasparaginylleucyllysylisoleucylglutaminylmethionyllysylaspartylphenylalanylglutamylvalylserylalanylglutamylprolylisoleucylglutaminylaspartyltryptophylleucylseryllysylthreonylglutamyllysylmethionylvalylhistidylglutamylserylserylasparaginylarginylleucyltyrosylaspartylleucylprolylalanyllysylarginylarginylglutamylglutaminylglutaminyllysylleucylglutaminylserylvalylleucylglutamylglutamylisoleucylhistidylcysteinyltyrosylglutamylprolylglutaminylleucylasparaginylarginylleucyllysylglutamyllysylalanylglutaminylglutaminylleucyltryptophylglutamylglycylglutaminylalanylalanylseryllysylserylphenylalanylarginylhistidylarginylvalylserylglutaminylleucylserylserylglutaminyltyrosylleucylalanylleucylserylasparaginylleucylthreonyllysylglutamyllysylvalylserylarginylleucylaspartylarginylisoleucylvalylalanylglutamylhistidylasparaginylglutaminylphenylalanylserylleucylglycylisoleucyllysylglutamylleucylglutaminylaspartyltryptophylmethionylthreonylaspartylalanylisoleucylhistidylmethionylleucylaspartylseryltyrosylcysteinylhistidylprolylthreonylserylaspartyllysylserylvalylleucylaspartylserylarginylthreonylleucyllysylleucylglutamylalanylleucylleucylserylvalyllysylglutaminylglutamyllysylglutamylisoleucylglutaminylmethionyllysylmethionylisoleucylvalylthreonylarginylglycylglutamylserylvalylleucylglutaminylasparaginylthreonylserylprolylglutamylglycylisoleucylprolylthreonylisoleucylglutaminylglutaminylglutaminylleucylglutaminylserylvalyllysylaspartylmethionyltryptophylalanylserylleucylleucylserylalanylglycylisoleucylarginylcysteinyllysylserylglutaminylleucylglutamylglycylalanylleucylseryllysyltryptophylthreonylseryltyrosylglutaminylaspartylglycylvalylarginylglutaminylphenylalanylserylglycyltryptophylmethionylaspartylserylmethionylglutamylalanylasparaginylleucylasparaginylglutamylserylglutamylarginylglutaminylhistidylalanylglutamylleucylarginylaspartyllysylthreonylthreonylmethionylleucylglycyllysylalanyllysylleucylleucylasparaginylglutamylglutamylvalylleucylseryltyrosylserylserylleucylleucylglutamylthreonylisoleucylglutamylvalyllysylglycylalanylglycylmethionylthreonylglutamylhistidyltyrosylvalylthreonylglutaminylleucylglutamylleucylglutaminylaspartylleucylglutaminylglutamylarginyltyrosylarginylalanylisoleucylglutaminylglutamylarginylalanyllysylglutamylalanylvalylthreonyllysylserylglutamyllysylleucylvalylarginylleucylhistidylglutaminylglutamyltyrosylglutaminylarginylaspartylleucyllysylalanylphenylalanylglutamylvalyltryptophylleucylglycylglutaminylglutamylglutaminylglutamyllysylleucylaspartylglutaminyltyrosylserylvalylleucylglutamylglycylaspartylalanylhistidylthreonylhistidylglutamylthreonylthreonylleucylarginylaspartylleucylglutaminylglutamylleucylglutaminylvalylhistidylcysteinylalanylglutamylglycylglutaminylalanylleucylleucylasparaginylserylvalylleucylhistidylthreonylarginylglutamylaspartylvalylisoleucylprolylserylglycylisoleucylprolylglutaminylalanylglutamylaspartylarginylalanylleucylglutamylserylleucylarginylglutaminylaspartyltryptophylglutaminylalanyltyrosylglutaminylhistidylarginylleucylserylglutamylthreonylarginylthreonylglutaminylphenylalanylasparaginylasparaginylvalylvalylasparaginyllysylleucylarginylleucylmethionylglutamylglutaminyllysylphenylalanylglutaminylglutaminylvalylaspartylglutamyltryptophylleucyllysylthreonylalanylglutamylglutamyllysylvalylserylprolylarginylthreonylarginylarginylglutaminylserylasparaginylarginylalanylthreonyllysylglutamylisoleucylglutaminylleucylhistidylglutaminylmethionyllysyllysyltryptophylhistidylglutamylglutamylvalylthreonylalanyltyrosylarginylaspartylglutamylvalylglutamylglutamylvalylglycylalanylarginylalanylglutaminylglutamylisoleucylleucylaspartylglutamylserylhistidylvalylasparaginylserylarginylmethionylglycylcysteinylglutaminylalanylthreonylglutaminylleucylthreonylserylarginyltyrosylglutaminylalanylleucylleucylleucylglutaminylvalylleucylglutamylglutaminylisoleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglutamylglutamylisoleucylglutaminylserylleucylglutamylglutamylserylglutamylserylserylleucylserylseryltyrosylserylaspartyltryptophyltyrosylglycylserylthreonylhistidyllysylasparaginylphenylalanyllysylasparaginylvalylalanylthreonyllysylisoleucylaspartyllysylvalylaspartylthreonylvalylmethionylmethionylglycyllysyllysylleucyllysylthreonylleucylglutamylvalylleucylleucyllysylaspartylmethionylglutamyllysylglycylhistidylserylleucylleucyllysylserylalanylarginylglutamyllysylglycylglutamylarginylalanylvalyllysyltyrosylleucylglutamylglutamylglycylglutamylalanylglutamylarginylleucylarginyllysylglutamylisoleucylhistidylaspartylhistidylmethionylglutamylglutaminylleucyllysylglutamylleucylthreonylserylthreonylvalylarginyllysylglutamylhistidylmethionylthreonylleucylglutamyllysylglycylleucylhistidylleucylalanyllysylglutamylphenylalanylserylaspartyllysylcysteinyllysylalanylleucylthreonylglutaminyltryptophylisoleucylalanylglutamyltyrosylglutaminylglutamylisoleucylleucylhistidylvalylprolylglutamylglutamylprolyllysylmethionylglutamylleucyltyrosylglutamyllysyllysylalanylglutaminylleucylseryllysyltyrosyllysylserylleucylglutaminylglutaminylthreonylvalylleucylserylhistidylglutamylprolylserylvalyllysylserylvalylarginylglutamyllysylglycylglutamylalanylleucylleucylglutamylleucylvalylglutaminylaspartylvalylthreonylleucyllysylaspartyllysylisoleucylaspartylglutaminylleucylglutaminylserylaspartyltyrosylglutaminylaspartylleucylcysteinylserylisoleucylglycyllysylglutamylhistidylvalylphenylalanylserylleucylglutamylalanyllysylvalyllysylaspartylhistidylglutamylaspartyltyrosylasparaginylserylglutamylleucylglutaminylglutamylvalylglutamyllysyltryptophylleucylleucylglutaminylmethionylserylglycylarginylleucylvalylalanylprolylaspartylleucylleucylglutamylthreonylserylserylleucylglutamylthreonylisoleucylthreonylglutaminylglutaminylleucylalanylhistidylhistidyllysylalanylmethionylmethionylglutamylglutamylisoleucylalanylglycylphenylalanylglutamylaspartylarginylleucylasparaginylasparaginylleucylglutaminylmethionyllysylglycylaspartylthreonylleucylisoleucylglycylglutaminylcysteinylalanylaspartylhistidylleucylglutaminylalanyllysylleucyllysylglutaminylasparaginylvalylhistidylalanylhistidylleucylglutaminylglycylthreonyllysylaspartylseryltyrosylserylalanylisoleucylcysteinylserylthreonylalanylglutaminylarginylmethionyltyrosylglutaminylserylleucylglutamylhistidylglutamylleucylglutaminyllysylhistidylvalylserylarginylglutaminylaspartylthreonylleucylglutaminylglutaminylcysteinylglutaminylalanyltryptophylleucylserylalanylvalylglutaminylprolylaspartylleucylglutamylprolylserylprolylglutaminylprolylprolylleucylserylarginylalanylglutamylalanylisoleucyllysylglutaminylvalyllysylhistidylphenylalanylarginylalanylleucylglutaminylglutamylglutaminylalanylarginylthreonyltyrosylleucylaspartylleucylleucylcysteinylserylmethionylcysteinylaspartylleucylserylasparaginylalanylserylvalyllysylthreonylthreonylalanyllysylaspartylisoleucylglutaminylglutaminylthreonylglutamylglutaminylthreonylisoleucylglutamylglutaminyllysylleucylvalylglutaminylalanylglutaminylasparaginylleucylthreonylglutaminylglycyltryptophylglutamylglutamylisoleucyllysylhistidylleucyllysylserylglutamylleucyltryptophylisoleucyltyrosylleucylglutaminylaspartylalanylaspartylglutaminylglutaminylleucylglutaminylasparaginylmethionyllysylarginylarginylhistidylserylglutamylleucylglutamylleucylasparaginylisoleucylalanylglutaminylasparaginylmethionylvalylserylglutaminylvalyllysylaspartylphenylalanylvalyllysyllysylleucylglutaminylseryllysylglutaminylalanylserylvalylasparaginylthreonylisoleucylisoleucylglutamyllysylvalylasparaginyllysylleucylthreonyllysyllysylglutamylglutamylserylprolylglutamylhistidyllysylglutamylisoleucylasparaginylhistidylleucylasparaginylaspartylglutaminyltryptophylleucylaspartylleucylcysteinylarginylglutaminylserylasparaginylasparaginylleucylcysteinylleucylglutaminylarginylglutamylglutamylaspartylleucylglutaminylarginylthreonylarginylaspartyltyrosylhistidylaspartylcysteinylmethionylasparaginylvalylvalylglutamylvalylphenylalanylleucylglutamyllysylphenylalanylthreonylthreonylglutamyltryptophylaspartylasparaginylleucylalanylarginylserylaspartylalanylglutamylserylthreonylalanylvalylhistidylleucylglutamylalanylleucyllysyllysylleucylalanylleucylalanylleucylglutaminylglutamylarginyllysyltyrosylalanylisoleucylglutamylaspartylleucyllysylaspartylglutaminyllysylglutaminyllysylmethionylisoleucylglutamylhistidylleucylasparaginylleucylaspartylaspartyllysylglutamylleucylvalyllysylglutamylglutaminylthreonylserylhistidylleucylglutamylglutaminylarginyltryptophylphenylalanylglutaminylleucylglutamylaspartylleucylisoleucyllysylarginyllysylisoleucylglutaminylvalylserylvalylthreonylasparaginylleucylglutamylglutamylleucylasparaginylvalylvalylglutaminylserylarginylphenylalanylglutaminylglutamylleucylmethionylglutamyltryptophylalanylglutamylglutamylglutaminylglutaminylprolylasparaginylisoleucylalanylglutamylalanylleucyllysylglutaminylserylprolylprolylprolylaspartylmethionylalanylglutaminylasparaginylleucylleucylmethionylaspartylhistidylleucylalanylisoleucylcysteinylserylglutamylleucylglutamylalanyllysylglutaminylmethionylleucylleucyllysylserylleucylisoleucyllysylaspartylalanylaspartylarginylvalylmethionylalanylaspartylleucylglycylleucylasparaginylglutamylarginylglutaminylvalylisoleucylglutaminyllysylalanylleucylserylaspartylalanylglutaminylserylhistidylvalylasparaginylcysteinylleucylserylaspartylleucylvalylglycylglutaminylarginylarginyllysyltyrosylleucylasparaginyllysylalanylleucylserylglutamyllysylthreonylglutaminylphenylalanylleucylmethionylalanylvalylphenylalanylglutaminylalanylthreonylserylglutaminylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylglutamylarginyllysylisoleucylmethionylphenylalanylarginylglutamylhistidylisoleucylcysteinylleucylleucylprolylaspartylaspartylvalylseryllysylglutaminylvalyllysylthreonylcysteinyllysylserylalanylglutaminylalanylserylleucyllysylthreonyltyrosylglutaminylasparaginylglutamylvalylthreonylglycylleucyltryptophylalanylglutaminylglycylarginylglutamylleucylmethionyllysylglutamylvalylthreonylglutamylglutaminylglutamyllysylserylglutamylvalylleucylglycyllysylleucylglutaminylglutamylleucylglutaminylserylvalyltyrosylaspartylserylvalylleucylglutaminyllysylcysteinylserylhistidylarginylleucylglutaminylglutamylleucylglutamyllysylasparaginylleucylvalylserylarginyllysylhistidylphenylalanyllysylglutamylaspartylphenylalanylaspartyllysylalanylcysteinylhistidyltryptophylleucyllysylglutaminylalanylaspartylisoleucylvalylthreonylphenylalanylprolylglutamylisoleucylasparaginylleucylmethionylasparaginylglutamylserylserylglutamylleucylhistidylthreonylglutaminylleucylalanyllysyltyrosylglutaminylasparaginylisoleucylleucylglutamylglutaminylserylprolylglutamyltyrosylglutamylasparaginylleucylleucylleucylthreonylleucylglutaminylarginylthreonylglycylglutaminylthreonylisoleucylleucylprolylserylleucylasparaginylglutamylvalylaspartylhistidylseryltyrosylleucylserylglutamyllysylleucylasparaginylalanylleucylprolylarginylglutaminylphenylalanylasparaginylvalylisoleucylvalylalanylleucylalanyllysylaspartyllysylphenylalanyltyrosyllysylvalylglutaminylglutamylalanylisoleucylleucylalanylarginyllysylglutamyltyrosylalanylserylleucylisoleucylglutamylleucylthreonylthreonylglutaminylserylleucylserylglutamylleucylglutamylalanylglutaminylphenylalanylleucylarginylmethionylseryllysylvalylprolylthreonylaspartylleucylalanylvalylglutamylglutamylalanylleucylserylleucylglutaminylaspartylglycylcysteinylarginylalanylisoleucylleucylaspartylglutamylvalylalanylglycylleucylglycylglutamylalanylvalylaspartylglutamylleucylasparaginylglutaminyllysyllysylglutamylglycylphenylalanylarginylserylthreonylglycylglutaminylprolyltryptophylglutaminylprolylaspartyllysylmethionylleucylhistidylleucylvalylthreonylleucyltyrosylhistidylarginylleucyllysylarginylglutaminylthreonylglutamylglutaminylarginylvalylserylleucylleucylglutamylaspartylthreonylthreonylserylalanyltyrosylglutaminylglutamylhistidylglutamyllysylmethionylcysteinylglutaminylglutaminylleucylglutamylarginylglutaminylleucyllysylserylvalyllysylglutamylglutamylglutaminylseryllysylvalylasparaginylglutamylglutamylthreonylleucylprolylalanylglutamylglutamyllysylleucyllysylmethionyltyrosylhistidylserylleucylalanylglycylserylleucylglutaminylaspartylserylglycylisoleucylvalylleucyllysylarginylvalylthreonylisoleucylhistidylleucylglutamylaspartylleucylalanylprolylhistidylleucylaspartylprolylleucylalanyltyrosylglutamyllysylalanylarginylhistidylglutaminylisoleucylglutaminylseryltryptophylglutaminylglycylglutamylleucyllysylleucylleucylthreonylserylalanylisoleucylglycylglutamylthreonylvalylthreonylglutamylcysteinylglutamylserylarginylmethionylvalylglutaminylserylisoleucylaspartylphenylalanylglutaminylthreonylglutamylmethionylserylarginylserylleucylaspartyltryptophylleucylarginylarginylvalyllysylalanylglutamylleucylserylglycylprolylvalyltyrosylleucylaspartylleucylasparaginylleucylglutaminylaspartylisoleucylglutaminylglutamylglutamylisoleucylarginyllysylisoleucylglutaminylisoleucylhistidylglutaminylglutamylglutamylvalylglutaminylserylserylleucylarginylisoleucylmethionylasparaginylalanylleucylserylhistidyllysylglutamyllysylglutamyllysylphenylalanylthreonyllysylalanyllysylglutamylleucylisoleucylserylalanylaspartylleucylglutamylhistidylserylleucylalanylglutamylleucylserylglutamylleucylaspartylglycylaspartylisoleucylglutaminylglutamylalanylleucylarginylthreonylarginylglutaminylalanylthreonylleucylthreonylglutamylisoleucyltyrosylserylglutaminylcysteinylglutaminylarginyltyrosyltyrosylglutaminylvalylphenylalanylglutaminylalanylalanylasparaginylaspartyltryptophylleucylglutamylaspartylalanylglutaminylglutamylleucylleucylglutaminylleucylalanylglycylasparaginylglycylleucylaspartylvalylglutamylserylalanylglutamylglutamylasparaginylleucyllysylserylhistidylmethionylglutamylphenylalanylphenylalanylserylthreonylglutamylaspartylglutaminylphenylalanylhistidylserylasparaginylleucylglutamylglutamylleucylhistidylserylleucylvalylalanylthreonylleucylaspartylprolylleucylisoleucyllysylprolylthreonylglycyllysylglutamylaspartylleucylglutamylglutaminyllysylvalylalanylserylleucylglutamylleucylarginylserylglutaminylarginylmethionylserylarginylaspartylserylglycylalanylglutaminylvalylaspartylleucylleucylglutaminylarginylcysteinylthreonylalanylglutaminyltryptophylhistidylaspartyltyrosylglutaminyllysylalanylarginylglutamylglutamylvalylisoleucylglutamylleucylmethionylasparaginylaspartylthreonylglutamyllysyllysylleucylserylglutamylphenylalanylserylleucylleucyllysylthreonylserylserylserylhistidylglutamylalanylglutamylglutamyllysylleucylserylglutamylhistidyllysylalanylleucylvalylserylvalylvalylasparaginylserylphenylalanylhistidylglutamyllysylisoleucylvalylalanylleucylglutamylglutamyllysylalanylserylglutaminylleucylglutamyllysylthreonylglycylasparaginylaspartylalanylseryllysylalanylthreonylleucylserylarginylserylmethionylthreonylthreonylvalyltryptophylglutaminylarginyltryptophylthreonylarginylleucylarginylalanylvalylalanylglutaminylaspartylglutaminylglutamyllysylisoleucylleucylglutamylaspartylalanylvalylaspartylglutamyltryptophylthreonylglycylphenylalanylasparaginylasparaginyllysylvalyllysyllysylalanylthreonylglutamylmethionylisoleucylaspartylglutaminylleucylglutaminylaspartyllysylleucylprolylglycylserylserylalanylglutamyllysylalanylseryllysylalanylglutamylleucylleucylthreonylleucylleucylglutamyltyrosylhistidylaspartylthreonylphenylalanylvalylleucylglutamylleucylglutamylglutaminylglutaminylglutaminylserylalanylleucylglycylmethionylleucylarginylglutaminylglutaminylthreonylleucylserylmethionylleucylglutaminylaspartylglycylalanylalanylprolylthreonylprolylglycylglutamylglutamylprolylprolylleucylmethionylglutaminylglutamylisoleucylthreonylalanylmethionylglutaminylaspartylarginylcysteinylleucylasparaginylmethionylglutaminylglutamyllysylvalyllysylthreonylasparaginylglycyllysylleucylvalyllysylglutaminylglutamylleucyllysylaspartylarginylglutamylmethionylvalylglutamylthreonylglutaminylisoleucylasparaginylserylvalyllysylcysteinyltryptophylvalylglutaminylglutamylthreonyllysylglutamyltyrosylleucylglycylasparaginylprolylthreonylisoleucylglutamylisoleucylaspartylalanylglutaminylleucylglutamylglutamylleucylglutaminylisoleucylleucylleucylthreonylglutamylalanylthreonylasparaginylhistidylarginylglutaminylasparaginylisoleucylglutamyllysylmethionylalanylglutamylglutamylglutaminyllysylglutamyllysyltyrosylleucylglycylleucyltyrosylthreonylisoleucylleucylprolylserylglutamylleucylserylleucylglutaminylleucylalanylglutamylvalylalanylleucylaspartylleucyllysylisoleucylarginylaspartylglutaminylisoleucylglutaminylaspartyllysylisoleucyllysylglutamylvalylglutamylglutaminylseryllysylalanylthreonylserylglutaminylglutamylleucylserylarginylglutaminylisoleucylglutaminyllysylleucylalanyllysylaspartylleucylthreonylthreonylisoleucylleucylthreonyllysylleucyllysylalanyllysylthreonylaspartylasparaginylvalylvalylglutaminylalanyllysylthreonylaspartylglutaminyllysylvalylleucylglycylglutamylglutamylleucylaspartylglycylcysteinylasparaginylseryllysylleucylmethionylglutamylleucylaspartylalanylalanylvalylglutaminyllysylphenylalanylleucylglutamylglutaminylasparaginylglycylglutaminylleucylglycyllysylprolylleucylalanyllysyllysylisoleucylglycyllysylleucylthreonylglutamylleucylhistidylglutaminylglutaminylthreonylisoleucylarginylglutaminylalanylglutamylasparaginylarginylleucylseryllysylleucylasparaginylglutaminylalanylalanylserylhistidylleucylglutamylglutamyltyrosylasparaginylglutamylmethionylleucylglutamylleucylisoleucylleucyllysyltryptophylisoleucylglutamyllysylalanyllysylvalylleucylalanylhistidylglycylthreonylisoleucylalanyltryptophylasparaginylserylalanylserylglutaminylleucylarginylglutamylglutaminyltyrosylisoleucylleucylhistidylglutaminylthreonylleucylleucylglutamylglutamylseryllysylglutamylisoleucylaspartylserylglutamylleucylglutamylalanylmethionylthreonylglutamyllysylleucylglutaminyltyrosylleucylthreonylserylvalyltyrosylcysteinylthreonylglutamyllysylmethionylserylglutaminylglutaminylvalylalanylglutamylleucylglycylarginylglutamylthreonylglutamylglutamylleucylarginylglutaminylmethionylisoleucyllysylisoleucylarginylleucylglutaminylasparaginylleucylglutaminylaspartylalanylalanyllysylaspartylmethionyllysyllysylphenylalanylglutamylalanylglutamylleucyllysyllysylleucylglutaminylalanylalanylleucylglutamylglutaminylalanylglutaminylalanylthreonylleucylthreonylserylprolylglutamylvalylglycylarginylleucylserylleucyllysylglutamylglutaminylleucylserylhistidylarginylglutaminylhistidylleucylleucylserylglutamylmethionylglutamylserylleucyllysylprolyllysylvalylglutaminylalanylvalylglutaminylleucylcysteinylglutaminylserylalanylleucylarginylisoleucylprolylglutamylaspartylvalylvalylalanylserylleucylprolylleucylcysteinylhistidylalanylalanylleucylarginylleucylglutaminylglutamylglutamylalanylserylarginylleucylglutaminylhistidylthreonylalanylisoleucylglutaminylglutaminylcysteinylasparaginylisoleucylmethionylglutaminylalanylalanylvalylvalylglutaminyltyrosylglutamylglutaminyltyrosylglutamylglutaminylglutamylmethionyllysylhistidylleucylglutaminylglutaminylleucylisoleucylglutamylglycylalanylhistidylarginylglutamylisoleucylglutamylaspartyllysylprolylvalylalanylthreonylserylasparaginylisoleucylglutaminylglutamylleucylglutaminylalanylglutaminylisoleucylserylarginylhistidylglutamylglutamylleucylalanylglutaminyllysylisoleucyllysylglycyltyrosylglutaminylglutamylglutaminylisoleucylalanylserylleucylasparaginylseryllysylcysteinyllysylmethionylleucylthreonylmethionyllysylalanyllysylhistidylalanylthreonylmethionylleucylleucylthreonylvalylthreonylglutamylvalylglutamylglycylleucylalanylglutamylglycylthreonylglutamylaspartylleucylaspartylglycylglutamylleucylleucylprolylthreonylprolylserylalanylhistidylprolylserylvalylvalylmethionylmethionylthreonylalanylglycylarginylcysteinylhistidylthreonylleucylleucylserylprolylvalylthreonylglutamylglutamylserylglycylglutamylglutamylglycylthreonylasparaginylserylglutamylisoleucylserylserylprolylprolylalanylcysteinylarginylserylprolylserylprolylvalylalanylasparaginylthreonylaspartylalanylserylvalylasparaginylglutaminylaspartylisoleucylalanyltyrosyltyrosylglutaminylalanylleucylserylalanylglutamylarginylleucylglutaminylthreonylaspartylalanylalanyllysylisoleucylhistidylprolylserylthreonylserylalanylserylglutaminylglutamylphenylalanyltyrosylglutamylprolylglycylleucylglutamylprolylserylalanylthreonylalanyllysylleucylglycylaspartylleucylglutaminylarginylseryltryptophylglutamylthreonylleucyllysylasparaginylvalylisoleucylserylglutamyllysylglutaminylarginylthreonylleucyltyrosylglutamylalanylleucylglutamylarginylglutaminylglutaminyllysyltyrosylglutaminylaspartylserylleucylglutaminylserylisoleucylserylthreonyllysylmethionylglutamylalanylisoleucylglutamylleucyllysylleucylserylglutamylserylprolylglutamylprolylglycylarginylserylprolylglutamylserylglutaminylmethionylalanylglutamylhistidylglutaminylalanylleucylmethionylaspartylglutamylisoleucylleucylmethionylleucylglutaminylaspartylglutamylisoleucylasparaginylglutamylleucylglutaminylserylserylleucylalanylglutamylglutamylleucylvalylserylglutamylserylcysteinylglutamylalanylaspartylprolylalanylglutamylglutaminylleucylalanylleucylglutaminylserylthreonylleucylthreonylvalylleucylalanylglutamylarginylmethionylserylthreonylisoleucylarginylmethionyllysylalanylserylglycyllysylarginylglutaminylleucylleucylglutamylglutamyllysylleucylasparaginylaspartylglutaminylleucylglutamylglutamylglutaminylarginylglutaminylglutamylglutaminylalanylleucylglutaminylarginyltyrosylarginylcysteinylglutamylalanylaspartylglutamylleucylaspartylseryltryptophylleucylleucylserylthreonyllysylalanylthreonylleucylaspartylthreonylalanylleucylserylprolylprolyllysylglutamylprolylmethionylaspartylmethionylglutamylalanylglutaminylleucylmethionylaspartylcysteinylglutaminylasparaginylmethionylleucylvalylglutamylisoleucylglutamylglutaminyllysylvalylvalylalanylleucylserylglutamylleucylserylvalylhistidylasparaginylglutamylasparaginylleucylleucylleucylglutamylglycyllysylalanylhistidylthreonyllysylaspartylglutamylalanylglutamylglutaminylleucylalanylglycyllysylleucylarginylarginylleucyllysylglycylserylleucylleucylglutamylleucylglutaminylarginylalanylleucylhistidylaspartyllysylglutaminylleucylasparaginylmethionylglutaminylglycylthreonylalanylglutaminylglutamyllysylglutamylglutamylserylaspartylvalylaspartylleucylthreonylalanylthreonylglutaminylserylprolylglycylvalylglutaminylglutamyltryptophylleucylalanylglutaminylalanylarginylthreonylthreonyltryptophylthreonylglutaminylglutaminylarginylglutaminylserylserylleucylglutaminylglutaminylglutaminyllysylglutamylleucylglutamylglutaminylglutamylleucylalanylglutamylglutaminyllysylserylleucylleucylarginylserylvalylalanylserylarginylglycylglutamylglutamylisoleucylleucylisoleucylglutaminylhistidylserylalanylalanylglutamylthreonylserylglycylaspartylalanylglycylglutamyllysylprolylaspartylvalylleucylserylglutaminylglutamylleucylglycylmethionylglutamylglycylglutamyllysylserylserylalanylglutamylaspartylglutaminylmethionylarginylmethionyllysyltryptophylglutamylserylleucylhistidylglutaminylglutamylphenylalanylserylthreonyllysylglutaminyllysylleucylleucylglutaminylasparaginylvalylleucylglutamylglutaminylglutamylglutaminylglutamylglutaminylvalylleucyltyrosylserylarginylprolylasparaginylarginylleucylleucylserylglycylvalylprolylleucyltyrosyllysylglycylaspartylvalylprolylthreonylglutaminylaspartyllysylserylalanylvalylthreonylserylleucylleucylaspartylglycylleucylasparaginylglutaminylalanylphenylalanylglutamylglutamylvalylserylserylglutaminylserylglycylglycylalanyllysylarginylglutaminylserylisoleucylhistidylleucylglutamylglutaminyllysylleucyltyrosylaspartylglycylvalylserylalanylthreonylserylthreonyltryptophylleucylaspartylaspartylvalylglutamylglutamylarginylleucylphenylalanylvalylalanylthreonylalanylleucylleucylprolylglutamylglutamylthreonylglutamylthreonylcysteinylleucylphenylalanylasparaginylglutaminylglutamylisoleucylleucylalanyllysylaspartylisoleucyllysylglutamylmethionylserylglutamylglutamylmethionylaspartyllysylasparaginyllysylasparaginylleucylphenylalanylserylglutaminylalanylphenylalanylprolylglutamylasparaginylglycylaspartylasparaginylarginylaspartylvalylisoleucylglutamylaspartylthreonylleucylglycylcysteinylleucylleucylglycylarginylleucylserylleucylleucylaspartylserylvalylvalylasparaginylglutaminylarginylcysteinylhistidylglutaminylmethionyllysylglutamylarginylleucylglutaminylglutaminylisoleucylleucylasparaginylphenylalanylglutaminylasparaginylaspartylleucyllysylvalylleucylphenylalanylthreonylserylleucylalanylaspartylasparaginyllysyltyrosylisoleucylisoleucylleucylglutaminyllysylleucylalanylasparaginylvalylphenylalanylglutamylglutaminylprolylvalylalanylglutamylglutaminylisoleucylglutamylalanylisoleucylglutaminylglutaminylalanylglutamylaspartylglycylleucyllysylglutamylphenylalanylaspartylalanylglycylisoleucylisoleucylglutamylleucyllysylarginylarginylglycylaspartyllysylleucylglutaminylvalylglutamylglutaminylprolylserylmethionylglutaminylglutamylleucylseryllysylleucylglutaminylaspartylmethionyltyrosylaspartylglutamylleucylmethionylmethionylisoleucylisoleucylglycylserylarginylarginylserylglycylleucylasparaginylglutaminylasparaginylleucylthreonylleucyllysylserylglutaminyltyrosylglutamylarginylalanylleucylglutaminylaspartylleucylalanylaspartylleucylleucylglutamylthreonylglycylglutaminylglutamyllysylmethionylalanylglycylaspartylglutaminyllysylisoleucylisoleucylvalylserylseryllysylglutamylglutamylisoleucylglutaminylglutaminylleucylleucylaspartyllysylhistidyllysylglutamyltyrosylphenylalanylglutaminylglycylleucylglutamylserylhistidylmethionylisoleucylleucylthreonylglutamylthreonylleucylphenylalanylarginyllysylisoleucylisoleucylserylphenylalanylalanylvalylglutaminyllysylglutamylthreonylglutaminylphenylalanylhistidylthreonylglutamylleucylmethionylalanylglutaminylalanylserylalanylvalylleucyllysylarginylalanylhistidyllysylarginylglycylvalylglutamylleucylglutamyltyrosylisoleucylleucylglutamylthreonyltryptophylserylhistidylleucylaspartylglutamylaspartylglutaminylglutaminylglutamylleucylserylarginylglutaminylleucylglutamylvalylvalylglutamylserylserylisoleucylprolylserylvalylglycylleucylvalylglutamylglutamylasparaginylglutamylaspartylarginylleucylisoleucylaspartylarginylisoleucylthreonylleucyltyrosylglutaminylhistidylleucyllysylserylserylleucylasparaginylglutamyltyrosylglutaminylprolyllysylleucyltyrosylglutaminylvalylleucylaspartylaspartylglycyllysylarginylleucylleucylisoleucylserylisoleucylserylcysteinylserylaspartylleucylglutamylserylglutaminylleucylasparaginylglutaminylleucylglycylglutamylcysteinyltryptophylleucylserylasparaginylthreonylasparaginyllysylmethionylseryllysylglutamylleucylhistidylarginylleucylglutamylthreonylisoleucylleucyllysylhistidyltryptophylthreonylarginyltyrosylglutaminylserylglutamylserylalanylaspartylleucylisoleucylhistidyltryptophylleucylglutaminylserylalanyllysylaspartylarginylleucylglutamylphenylalanyltryptophylthreonylglutaminylglutaminylserylvalylthreonylvalylprolylglutaminylglutamylleucylglutamylmethionylvalylarginylaspartylhistidylleucylasparaginylalanylphenylalanylleucylglutamylphenylalanylseryllysylglutamylvalylaspartylalanylglutaminylserylserylleucyllysylserylserylvalylleucylserylthreonylglycylasparaginylglutaminylleucylleucylarginylleucyllysyllysylvalylaspartylthreonylalanylthreonylleucylarginylserylglutamylleucylserylarginylisoleucylaspartylserylglutaminyltryptophylthreonylaspartylleucylleucylthreonylasparaginylisoleucylprolylalanylvalylglutaminylglutamyllysylleucylhistidylglutaminylleucylglutaminylmethionylaspartyllysylleucylprolylserylarginylhistidylalanylisoleucylserylglutamylvalylmethionylseryltryptophylisoleucylserylleucylmethionylglutamylasparaginylvalylisoleucylglutaminyllysylaspartylglutamylaspartylasparaginylisoleucyllysylasparaginylserylisoleucylglycyltyrosyllysylalanylisoleucylhistidylglutamyltyrosylleucylglutaminyllysyltyrosyllysylglycylphenylalanyllysylisoleucylaspartylisoleucylasparaginylcysteinyllysylglutaminylleucylthreonylvalylaspartylphenylalanylvalylasparaginylglutaminylserylvalylleucylglutaminylisoleucylserylserylglutaminylaspartylvalylglutamylseryllysylarginylserylaspartyllysylthreonylaspartylphenylalanylalanylglutamylglutaminylleucylglycylalanylmethionylasparaginyllysylseryltryptophylglutaminylisoleucylleucylglutaminylglycylleucylvalylthreonylglutamyllysylisoleucylglutaminylleucylleucylglutamylglycylleucylleucylglutamylseryltryptophylserylglutamyltyrosylglutamylasparaginylasparaginylvalylglutaminylcysteinylleucyllysylthreonyltryptophylphenylalanylglutamylthreonylglutaminylglutamyllysylarginylleucyllysylglutaminylglutaminylhistidylarginylisoleucylglycylaspartylglutaminylalanylserylvalylglutaminylasparaginylalanylleucyllysylaspartylcysteinylglutaminylaspartylleucylglutamylaspartylleucylisoleucyllysylalanyllysylglutamyllysylglutamylvalylglutamyllysylisoleucylglutamylglutaminylasparaginylglycylleucylalanylleucylisoleucylglutaminylasparaginyllysyllysylglutamylaspartylvalylserylserylisoleucylvalylmethionylserylthreonylleucylarginylglutamylleucylglycylglutaminylthreonyltryptophylalanylasparaginylleucylaspartylhistidylmethionylvalylglycylglutaminylleucyllysylisoleucylleucylleucyllysylserylvalylleucylaspartylglutaminyltryptophylserylserylhistidyllysylvalylalanylphenylalanylaspartyllysylisoleucylasparaginylseryltyrosylleucylmethionylglutamylalanylarginyltyrosylserylleucylserylarginylphenylalanylarginylleucylleucylthreonylglycylserylleucylglutamylalanylvalylglutaminylvalylglutaminylvalylaspartylasparaginylleucylglutaminylasparaginylleucylglutaminylaspartylaspartylleucylglutamyllysylglutaminylglutamylarginylserylleucylglutaminyllysylphenylalanylglycylserylisoleucylthreonylasparaginylglutaminylleucylleucyllysylglutamylcysteinylhistidylprolylprolylvalylthreonylglutamylthreonylleucylthreonylasparaginylthreonylleucyllysylglutamylvalylasparaginylmethionylarginyltryptophylasparaginylasparaginylleucylleucylglutamylglutamylisoleucylalanylglutamylglutaminylleucylglutaminylserylseryllysylalanylleucylleucylglutaminylleucyltryptophylglutaminylarginyltyrosyllysylaspartyltyrosylseryllysylglutaminylcysteinylalanylserylthreonylvalylglutaminylglutaminylglutaminylglutamylaspartylarginylthreonylasparaginylglutamylleucylleucyllysylalanylalanylthreonylasparaginyllysylaspartylisoleucylalanylaspartylaspartylglutamylvalylalanylthreonyltryptophylisoleucylglutaminylaspartylcysteinylasparaginylaspartylleucylleucyllysylglycylleucylglycylthreonylvalyllysylaspartylserylleucylphenylalanylphenylalanylleucylhistidylglutamylleucylglycylglutamylglutaminylleucyllysylglutaminylglutaminylvalylaspartylalanylserylalanylalanylserylalanylisoleucylglutaminylserylaspartylglutaminylleucylserylleucylserylglutaminylhistidylleucylcysteinylalanylleucylglutamylglutaminylalanylleucylcysteinyllysylglutaminylglutaminylthreonylserylleucylglutaminylalanylglycylvalylleucylaspartyltyrosylglutamylthreonylphenylalanylalanyllysylserylleucylglutamylalanylleucylglutamylalanyltryptophylisoleucylvalylglutamylalanylglutamylglutamylisoleucylleucylglutaminylglycylglutaminylaspartylprolylserylhistidylserylserylaspartylleucylserylthreonylisoleucylglutaminylglutamylarginylmethionylglutamylglutamylleucyllysylglycylglutaminylmethionylleucyllysylphenylalanylserylserylmethionylalanylprolylaspartylleucylaspartylarginylleucylasparaginylglutamylleucylglycyltyrosylarginylleucylprolylleucylasparaginylaspartyllysylglutamylisoleucyllysylarginylmethionylglutaminylasparaginylleucylasparaginylarginylhistidyltryptophylserylleucylisoleucylserylserylglutaminylthreonylthreonylglutamylarginylphenylalanylseryllysylleucylglutaminylserylphenylalanylleucylleucylglutaminylhistidylglutaminylthreonylphenylalanylleucylglutamyllysylcysteinylglutamylthreonyltryptophylmethionylglutamylphenylalanylleucylvalylglutaminylthreonylglutamylglutaminyllysylleucylalanylvalylglutamylisoleucylserylglycylasparaginyltyrosylglutaminylhistidylleucylleucylglutamylglutaminylglutaminylarginylalanylhistidylglutamylleucylphenylalanylglutaminylalanylglutamylmethionylphenylalanylserylarginylglutaminylglutaminylisoleucylleucylhistidylserylisoleucylisoleucylisoleucylaspartylglycylglutaminylarginylleucylleucylglutamylglutaminylglycylglutaminylvalylaspartylaspartylarginylaspartylglutamylphenylalanylasparaginylleucyllysylleucylthreonylleucylleucylserylasparaginylglutaminyltryptophylglutaminylglycylvalylisoleucylarginylarginylalanylglutaminylglutaminylarginylarginylglycylisoleucylisoleucylaspartylserylglutaminylisoleucylarginylglutaminyltryptophylglutaminylarginyltyrosylarginylglutamylmethionylalanylglutamyllysylleucylarginyllysyltryptophylleucylvalylglutamylvalylseryltyrosylleucylprolylmethionylserylglycylleucylglycylserylvalylprolylisoleucylprolylleucylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylleucylphenylalanylaspartylglutamylvalylglutaminylphenylalanyllysylglutamyllysylvalylphenylalanylleucylarginylglutaminylglutaminylglycylseryltyrosylisoleucylleucylthreonylvalylglutamylalanylglycyllysylglutaminylleucylleucylleucylserylalanylaspartylserylglycylalanylglutamylalanylalanylleucylglutaminylalanylglutamylleucylalanylglutamylisoleucylglutaminylglutamyllysyltryptophyllysylserylalanylserylmethionylarginylleucylglutamylglutamylglutaminyllysyllysyllysylleucylalanylphenylalanylleucylleucyllysylaspartyltryptophylglutamyllysylcysteinylglutamyllysylglycylisoleucylalanylaspartylserylleucylglutamyllysylleucylarginylthreonylphenylalanyllysyllysyllysylleucylserylglutaminylserylleucylprolylaspartylhistidylhistidylglutamylglutamylleucylhistidylalanylglutamylglutaminylmethionylarginylcysteinyllysylglutamylleucylglutamylasparaginylalanylvalylglycylseryltryptophylthreonylaspartylaspartylleucylthreonylglutaminylleucylserylleucylleucyllysylaspartylthreonylleucylserylalanyltyrosylisoleucylserylalanylaspartylaspartylisoleucylserylisoleucylleucylasparaginylglutamylarginylvalylglutamylleucylleucylglutaminylarginylglutaminyltryptophylglutamylglutamylleucylcysteinylhistidylglutaminylleucylserylleucylarginylarginylglutaminylglutaminylisoleucylglycylglutamylarginylleucylasparaginylglutamyltryptophylalanylvalylphenylalanylserylglutamyllysylasparaginyllysylglutamylleucylcysteinylglutamyltryptophylleucylthreonylglutaminylmethionylglutamylseryllysylvalylserylglutaminylasparaginylglycylaspartylisoleucylleucylisoleucylglutamylglutamylmethionylisoleucylglutamyllysylleucyllysyllysylaspartyltyrosylglutaminylglutamylglutamylisoleucylalanylisoleucylalanylglutaminylglutamylasparaginyllysylisoleucylglutaminylleucylglutaminylglutaminylmethionylglycylglutamylarginylleucylalanyllysylalanylserylhistidylglutamylseryllysylalanylserylglutamylisoleucylglutamyltyrosyllysylleucylglycyllysylvalylasparaginylaspartylarginyltryptophylglutaminylhistidylleucylleucylaspartylleucylisoleucylalanylalanylarginylvalyllysyllysylleucyllysylglutamylthreonylleucylvalylalanylvalylglutaminylglutaminylleucylaspartyllysylasparaginylmethionylserylserylleucylarginylthreonyltryptophylleucylalanylhistidylisoleucylglutamylserylglutamylleucylalanyllysylprolylisoleucylvalyltyrosylaspartylserylcysteinylasparaginylserylglutamylglutamylisoleucylglutaminylarginyllysylleucylasparaginylglutamylglutaminylglutaminylglutamylleucylglutaminylarginylaspartylisoleucylglutamyllysylhistidylserylthreonylglycylvalylalanylserylvalylleucylasparaginylleucylcysteinylglutamylvalylleucylleucylhistidylaspartylcysteinylaspartylalanylcysteinylalanylthreonylaspartylalanylglutamylcysteinylaspartylserylisoleucylglutaminylglutaminylalanylthreonylarginylasparaginylleucylaspartylarginylarginyltryptophylarginylasparaginylisoleucylcysteinylalanylmethionylserylmethionylglutamylarginylarginylleucyllysylisoleucylglutamylglutamylthreonyltryptophylarginylleucyltryptophylglutaminyllysylphenylalanylleucylaspartylaspartyltyrosylserylarginylphenylalanylglutamylaspartyltryptophylleucyllysylserylserylglutamylarginylthreonylalanylalanylphenylalanylprolylserylserylserylglycylvalylisoleucyltyrosylthreonylvalylalanyllysylglutamylglutamylleucyllysyllysylphenylalanylglutamylalanylphenylalanylglutaminylarginylglutaminylvalylhistidylglutamylcysteinylleucylthreonylglutaminylleucylglutamylleucylisoleucylasparaginyllysylglutaminyltyrosylarginylarginylleucylalanylarginylglutamylasparaginylarginylthreonylaspartylserylalanylcysteinylserylleucyllysylglutaminylmethionylvalylhistidylglutamylglycylasparaginylglutaminylarginyltryptophylaspartylasparaginylleucylglutaminyllysylarginylvalylthreonylserylisoleucylleucylarginylarginylleucyllysylhistidylphenylalanylisoleucylglycylglutaminylarginylglutamylglutamylphenylalanylglutamylthreonylalanylarginylaspartylserylisoleucylleucylvalyltryptophylleucylthreonylglutamylmethionylaspartylleucylglutaminylleucylthreonylasparaginylisoleucylglutamylhistidylphenylalanylserylglutamylcysteinylaspartylvalylglutaminylalanyllysylisoleucyllysylglutaminylleucyllysylalanylphenylalanylglutaminylglutaminylglutamylisoleucylserylleucylasparaginylhistidylasparaginyllysylisoleucylglutamylglutaminylisoleucylisoleucylalanylglutaminylglycylglutamylglutaminylleucylisoleucylglutamyllysylserylglutamylprolylleucylaspartylalanylalanylisoleucylisoleucylglutamylglutamylglutamylleucylaspartylglutamylleucylarginylarginyltyrosylcysteinylglutaminylglutamylvalylphenylalanylglycylarginylvalylglutamylarginyltyrosylhistidyllysyllysylleucylisoleucylarginylleucylprolylleucylprolylaspartylaspartylglutamylhistidylaspartylleucylserylaspartylarginylglutamylleucylglutamylleucylglutamylaspartylserylalanylalanylleucylserylaspartylleucylhistidyltryptophylhistidylaspartylarginylserylalanylaspartylserylleucylleucylserylprolylglutaminylprolylserylserylasparaginylleucylserylleucylserylleucylalanylglutaminylprolylleucylarginylserylglutamylarginylserylglycylarginylaspartylthreonylprolylalanylserylvalylaspartylserylisoleucylprolylleucylglutamyltryptophylaspartylhistidylaspartyltyrosylaspartylleucylserylarginylaspartylleucylglutamylserylalanylmethionylserylarginylalanylleucylprolylserylglutamylaspartylglutamylglutamylglycylglutaminylaspartylaspartyllysylaspartylphenylalanyltyrosylleucylarginylglycylalanylvalylalanylleucylserylglycylaspartylhistidylserylalanylleucylglutamylserylglutaminylisoleucylarginylglutaminylleucylglycyllysylalanylleucylaspartylaspartylserylarginylphenylalanylglutaminylisoleucylglutaminylglutaminylthreonylglutamylasparaginylisoleucylisoleucylarginylseryllysylthreonylprolylthreonylglycylprolylglutamylleucylaspartylthreonylseryltyrosyllysylglycyltyrosylmethionyllysylleucylleucylglycylglutamylcysteinylserylserylserylisoleucylaspartylserylvalyllysylarginylleucylglutamylhistidyllysylleucyllysylglutamylglutamylglutamylglutamylserylleucylprolylglycylphenylalanylvalylasparaginylleucylhistidylserylthreonylglutamylthreonylglutaminylthreonylalanylglycylvalylisoleucylaspartylarginyltryptophylglutamylleucylleucylglutaminylalanylglutaminylalanylleucylseryllysylglutamylleucylarginylmethionyllysylglutaminylasparaginylleucylglutaminyllysyltryptophylglutaminylglutaminylphenylalanylasparaginylserylaspartylleucylasparaginylserylisoleucyltryptophylalanyltryptophylleucylglycylaspartylthreonylglutamylglutamylglutamylleucylglutamylglutaminylleucylglutaminylarginylleucylglutamylleucylserylthreonylaspartylisoleucylglutaminylthreonylisoleucylglutamylleucylglutaminylisoleucyllysyllysylleucyllysylglutamylleucylglutaminyllysylalanylvalylaspartylhistidylarginyllysylalanylisoleucylisoleucylleucylserylisoleucylasparaginylleucylcysteinylserylprolylglutamylphenylalanylthreonylglutaminylalanylaspartylseryllysylglutamylserylarginylaspartylleucylglutaminylaspartylarginylleucylserylglutaminylmethionylasparaginylglycylarginyltryptophylaspartylarginylvalylcysteinylserylleucylleucylglutamylglutamyltryptophylarginylglycylleucylleucylglutaminylaspartylalanylleucylmethionylglutaminylcysteinylglutaminylglycylphenylalanylhistidylglutamylmethionylserylhistidylglycylleucylleucylleucylmethionylleucylglutamylasparaginylisoleucylaspartylarginylarginyllysylasparaginylglutamylisoleucylvalylprolylisoleucylaspartylserylasparaginylleucylaspartylalanylglutamylisoleucylleucylglutaminylaspartylhistidylhistidyllysylglutaminylleucylmethionylglutaminylisoleucyllysylhistidylglutamylleucylleucylglutamylserylglutaminylleucylarginylvalylalanylserylleucylglutaminylaspartylmethionylserylcysteinylglutaminylleucylleucylvalylasparaginylalanylglutamylglycylthreonylaspartylcysteinylleucylglutamylalanyllysylglutamyllysylvalylhistidylvalylisoleucylglycylasparaginylarginylleucyllysylleucylleucylleucyllysylglutamylvalylserylarginylhistidylisoleucyllysylglutamylleucylglutamyllysylleucylleucylaspartylvalylserylserylserylglutaminylglutaminylaspartylleucylserylseryltryptophylserylserylalanylaspartylglutamylleucylaspartylthreonylserylglycylserylvalylserylprolylthreonylserylglycylarginylserylthreonylprolylasparaginylarginylglutaminyllysylthreonylprolylarginylglycyllysylcysteinylserylleucylserylglutaminylprolylglycylprolylserylvalylserylserylprolylhistidylserylarginylserylthreonyllysylglycylglycylserylaspartylserylserylleucylserylglutamylprolylglycylprolylglycylarginylserylglycylarginylglycylphenylalanylleucylphenylalanylarginylvalylleucylarginylalanylalanylleucylprolylleucylglutaminylleucylleucylleucylleucylleucylleucylisoleucylglycylleucylalanylcysteinylleucylvalylprolylmethionylserylglutamylglutamylaspartyltyrosylserylcysteinylalanylleucylserylasparaginylasparaginylphenylalanylalanylarginylserylphenylalanylhistidylprolylmethionylleucylarginyltyrosylthreonylasparaginylglycylprolylprolylprolylleucine

For obvious reasons, commonly called enaptin. And don't bother to search for it; Google chokes.

Now, why does the forum software add all of those spaces in my word?
 

LunarMist

I can't believe I'm a Fixture
Joined
Feb 1, 2003
Messages
16,377
Location
USA
Going to get technical, are we?

Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylprolylarginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginylleucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminyllysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparaginylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylvalylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspartylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylglycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginylarginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginylisoleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylarginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylthreonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylvalylleucylglycylleucylmethionyltryptophylthreonylisoleucylisoleucylleucyltyrosylphenylalanylglutaminylisoleucylglutamylglutamylleucylthreonylserylasparaginylleucylprolylglutaminylleucylglutaminylserylleucylserylserylserylalanylserylserylvalylaspartylserylisoleucylvalylserylserylglutamylthreonylprolylserylprolylprolylseryllysylarginyllysylvalylthreonylthreonyllysylisoleucylglutaminylglycylasparaginylalanyllysyllysylalanylleucylleucyllysyltryptophylvalylglutaminyltyrosylthreonylalanylglycyllysylglutaminylthreonylglycylisoleucylglutamylvalyllysylaspartylphenylalanylglycyllysylseryltryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisoleucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucylglutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasparaginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylglutamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspartylprolylglutamylaspartylvalylaspartylvalylaspartyllysylprolylaspartylglutamyllysylserylisoleucylmethionylthreonyltyrosylvalylalanylglutaminylphenylalanylleucyllysylhistidyltyrosylprolylaspartylisoleucylhistidylasparaginylalanylserylthreonylaspartylglycylglutaminylglutamylaspartylaspartylglutamylisoleucylleucylprolylglycylphenylalanylprolylserylphenylalanylalanylasparaginylserylvalylglutaminylasparaginylphenylalanyllysylarginylglutamylaspartylarginylvalylisoleucylphenylalanyllysylglutamylmethionyllysylvalyltryptophylisoleucylglutamylglutaminylphenylalanylglutamylarginylaspartylleucylthreonylarginylalanylglutaminylmethionylvalylglutamylserylasparaginylleucylglutaminylaspartyllysyltyrosylglutaminylserylphenylalanyllysylhistidylphenylalanylarginylvalylglutaminyltyrosylglutamylmethionyllysylarginyllysylglutaminylisoleucylglutamylhistidylleucylisoleucylglutaminylprolylleucylhistidylarginylaspartylglycyllysylleucylserylleucylaspartylglutaminylalanylleucylvalyllysylglutaminylseryltryptophylaspartylarginylvalylthreonylserylarginylleucylphenylalanylaspartyltryptophylhistidylisoleucylglutaminylleucylaspartyllysylserylleucylprolylalanylprolylleucylglycylthreonylisoleucylglycylalanyltryptophylleucyltyrosylarginylalanylglutamylvalylalanylleucylarginylglutamylglutamylisoleucylthreonylvalylglutaminylglutaminylvalylhistidylglutamylglutamylthreonylalanylasparaginylthreonylisoleucylglutaminylarginyllysylleucylglutamylglutaminylhistidyllysylaspartylleucylleucylglutaminylasparaginylthreonylaspartylalanylhistidyllysylarginylalanylphenylalanylhistidylglutamylisoleucyltyrosylarginylthreonylarginylserylvalylasparaginylglycylisoleucylprolylvalylprolylprolylaspartylglutaminylleucylglutamylaspartylmethionylalanylglutamylarginylphenylalanylhistidylphenylalanylvalylserylserylthreonylserylglutamylleucylhistidylleucylmethionyllysylmethionylglutamylphenylalanylleucylglutamylleucyllysyltyrosylarginylleucylleucylserylleucylleucylvalylleucylalanylglutamylseryllysylleucyllysylseryltryptophylisoleucylisoleucyllysyltyrosylglycylarginylarginylglutamylserylvalylglutamylglutaminylleucylleucylglutaminylasparaginyltyrosylvalylserylphenylalanylisoleucylglutamylasparaginylseryllysylphenylalanylphenylalanylglutamylglutaminyltyrosylglutamylvalylthreonyltyrosylglutaminylisoleucylleucyllysylglutaminylthreonylalanylglutamylmethionyltyrosylvalyllysylalanylaspartylglycylserylvalylglutamylglutamylalanylglutamylasparaginylvalylmethionyllysylphenylalanylmethionylasparaginylglutamylthreonylthreonylalanylglutaminyltryptophylarginylasparaginylleucylserylvalylglutamylvalylarginylserylvalylarginylserylmethionylleucylglutamylglutamylvalylisoleucylserylasparaginyltryptophylaspartylarginyltyrosylglycylasparaginylthreonylvalylalanylserylleucylglutaminylalanyltryptophylleucylglutamylaspartylalanylglutamyllysylmethionylleucylasparaginylglutaminylserylglutamylasparaginylalanyllysyllysylaspartylphenylalanylphenylalanylarginylasparaginylleucylprolylhistidyltryptophylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylthreonylalanylmethionylasparaginylaspartylalanylglycylasparaginylphenylalanylleucylisoleucylglutamylthreonylcysteinylaspartylglutamylmethionylvalylserylarginylaspartylleucyllysylglutaminylglutaminylleucylleucylleucylleucylasparaginylglycylarginyltryptophylarginylglutamylleucylphenylalanylmethionylglutamylvalyllysylglutaminyltyrosylalanylglutaminylalanylaspartylglutamylmethionylaspartylarginylmethionyllysyllysylglutamyltyrosylthreonylaspartylcysteinylvalylvalylthreonylleucylserylalanylphenylalanylalanylthreonylglutamylalanylhistidyllysyllysylleucylserylglutamylprolylleucylglutamylvalylserylphenylalanylmethionylasparaginylvalyllysylleucylleucylisoleucylglutaminylaspartylleucylglutamylaspartylisoleucylglutamylglutaminylarginylvalylprolylvalylmethionylaspartylalanylglutaminyltyrosyllysylisoleucylisoleucylthreonyllysylthreonylalanylhistidylleucylisoleucylthreonyllysylglutamylserylprolylglutaminylglutamylglutamylglycyllysylglutamylmethionylphenylalanylalanylthreonylmethionylseryllysylleucyllysylglutamylglutaminylleucylthreonyllysylvalyllysylglutamylcysteinyltyrosylserylprolylleucylleucyltyrosylglutamylserylglutaminylglutaminylleucylleucylisoleucylprolylleucylglutamylglutamylleucylglutamyllysylglutaminylmethionylthreonylserylphenylalanyltyrosylaspartylserylleucylglycyllysylisoleucylasparaginylglutamylisoleucylisoleucylthreonylvalylleucylglutamylarginylglutamylalanylglutaminylserylserylalanylleucylphenylalanyllysylglutaminyllysylhistidylglutaminylglutamylleucylleucylalanylcysteinylglutaminylglutamylasparaginylcysteinyllysyllysylthreonylleucylthreonylleucylisoleucylglutamyllysylglycylserylglutaminylserylvalylglutaminyllysylphenylalanylvalylthreonylleucylserylasparaginylvalylleucyllysylhistidylphenylalanylaspartylglutaminylthreonylarginylleucylglutaminylarginylglutaminylisoleucylalanylaspartylisoleucylhistidylvalylalanylphenylalanylglutaminylserylmethionylvalyllysyllysylthreonylglycylaspartyltryptophyllysyllysylhistidylvalylglutamylthreonylasparaginylserylarginylleucylmethionyllysyllysylphenylalanylglutamylglutamylserylarginylalanylglutamylleucylglutamyllysylvalylleucylarginylisoleucylalanylglutaminylglutamylglycylleucylglutamylglutamyllysylglycylaspartylprolylglutamylglutamylleucylleucylarginylarginylhistidylthreonylglutamylphenylalanylphenylalanylserylglutaminylleucylaspartylglutaminylarginylvalylleucylasparaginylalanylphenylalanylleucyllysylalanylcysteinylaspartylglutamylleucylthreonylaspartylisoleucylleucylprolylglutamylglutaminylglutamylglutaminylglutaminylglycylleucylglutaminylglutamylalanylvalylarginyllysylleucylhistidyllysylglutaminyltryptophyllysylaspartylleucylglutaminylglycylglutamylalanylprolyltyrosylhistidylleucylleucylhistidylleucyllysylisoleucylaspartylvalylglutamyllysylasparaginylarginylphenylalanylleucylalanylserylvalylglutamylglutamylcysteinylarginylthreonylglutamylleucylaspartylarginylglutamylthreonyllysylleucylmethionylprolylglutaminylglutamylglycylserylglutamyllysylisoleucylisoleucyllysylglutamylhistidylarginylvalylphenylalanylphenylalanylserylaspartyllysylglycylprolylhistidylhistidylleucylcysteinylglutamyllysylarginylleucylglutaminylleucylisoleucylglutamylglutamylleucylcysteinylvalyllysylleucylprolylvalylarginylaspartylprolylvalylarginylaspartylthreonylprolylglycylthreonylcysteinylhistidylvalylthreonylleucyllysylglutamylleucylarginylalanylalanylisoleucylaspartylserylthreonyltyrosylarginyllysylleucylmethionylglutamylaspartylprolylaspartyllysyltryptophyllysylaspartyltyrosylthreonylserylarginylphenylalanylserylglutamylphenylalanylserylseryltryptophylisoleucylserylthreonylasparaginylglutamylthreonylglutaminylleucyllysylglycylisoleucyllysylglycylglutamylalanylisoleucylaspartylthreonylalanylasparaginylhistidylglycylglutamylvalyllysylarginylalanylvalylglutamylglutamylisoleucylarginylasparaginylglycylvalylthreonyllysylarginylglycylglutamylthreonylleucylseryltryptophylleucyllysylserylarginylleucyllysylvalylleucylthreonylglutamylvalylserylserylglutamylasparaginylglutamylalanylglutaminyllysylglutaminylglycylaspartylglutamylleucylalanyllysylleucylserylserylserylphenylalanyllysylalanylleucylvalylthreonylleucylleucylserylglutamylvalylglutamyllysylmethionylleucylserylasparaginylphenylalanylglycylaspartylcysteinylvalylglutaminyltyrosyllysylglutamylisoleucylvalyllysylasparaginylserylleucylglutamylglutamylleucylisoleucylserylglycylseryllysylglutamylvalylglutaminylglutamylglutaminylalanylglutamyllysylisoleucylleucylaspartylthreonylglutamylasparaginylleucylphenylalanylglutamylalanylglutaminylglutaminylleucylleucylleucylhistidylhistidylglutaminylglutaminyllysylthreonyllysylarginylisoleucylserylalanyllysyllysylarginylaspartylvalylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylalanylglutaminylalanylglutaminylglutaminylglycylglutamylglycylglycylleucylprolylaspartylarginylglycylhistidylglutamylglutamylleucylarginyllysylleucylglutamylserylthreonylleucylaspartylglycylleucylglutamylarginylserylarginylglutamylarginylglutaminylglutamylarginylarginylisoleucylglutaminylvalylthreonylleucylarginyllysyltryptophylglutamylarginylphenylalanylglutamylthreonylasparaginyllysylglutamylthreonylvalylvalylarginyltyrosylleucylphenylalanylglutaminylthreonylglycylserylserylhistidylglutamylarginylphenylalanylleucylserylphenylalanylserylserylleucylglutamylserylleucylserylserylglutamylleucylglutamylglutaminylthreonyllysylglutamylphenylalanylseryllysylarginylthreonylglutamylserylisoleucylalanylvalylglutaminylalanylglutamylasparaginylleucylvalyllysylglutamylalanylserylglutamylisoleucylprolylleucylglycylprolylglutaminylasparaginyllysylglutaminylleucylleucylglutaminylglutaminylglutaminylalanyllysylserylisoleucyllysylglutamylglutaminylvalyllysyllysylleucylglutamylaspartylthreonylleucylglutamylglutamylaspartylisoleucyllysylthreonylmethionylglutamylmethionylvalyllysylthreonyllysyltryptophylaspartylhistidylphenylalanylglycylserylasparaginylphenylalanylglutamylthreonylleucylserylvalyltryptophylisoleucylthreonylglutamyllysylglutamyllysylglutamylleucylasparaginylalanylleucylglutamylthreonylserylserylserylalanylmethionylaspartylmethionylglutaminylisoleucylserylglutaminylisoleucyllysylvalylthreonylisoleucylglutaminylglutamylisoleucylglutamylseryllysylleucylserylserylisoleucylvalylglycylleucylglutamylglutamylglutamylalanylglutaminylserylphenylalanylalanylglutaminylphenylalanylvalylthreonylthreonylglycylglutamylserylalanylarginylisoleucyllysylalanyllysylleucylthreonylglutaminylisoleucylarginylarginyltyrosylglycylglutamylglutamylleucylarginylglutamylhistidylalanylglutaminylcysteinylleucylglutamylglycylthreonylisoleucylleucylglycylhistidylleucylserylglutaminylglutaminylglutaminyllysylphenylalanylglutamylglutamylasparaginylleucylarginyllysylisoleucylglutaminylglutaminylserylvalylserylglutamylphenylalanylglutamylaspartyllysylleucylalanylvalylprolylisoleucyllysylisoleucylcysteinylserylserylalanylthreonylglutamylthreonyltyrosyllysylvalylleucylglutaminylglutamylhistidylmethionylaspartylleucylcysteinylglutaminylalanylleucylglutamylserylleucylserylserylalanylisoleucylthreonylalanylphenylalanylserylalanylserylalanylarginyllysylvalylvalylasparaginylarginylaspartylserylcysteinylvalylglutaminylglutamylalanylalanylalanylleucylglutaminylglutaminylglutaminyltyrosylglutamylaspartylisoleucylleucylarginylarginylalanyllysylglutamylarginylglutaminylthreonylalanylleucylglutamylasparaginylleucylleucylalanylhistidyltryptophylglutaminylarginylleucylglutamyllysylglutamylleucylserylserylphenylalanylleucylthreonyltryptophylleucylglutamylarginylglycylglutamylalanyllysylalanylserylserylprolylglutamylmethionylaspartylisoleucylserylalanylaspartylarginylvalyllysylvalylglutamylglycylglutamylleucylglutaminylleucylisoleucylglutaminylalanylleucylglutaminylasparaginylglutamylvalylvalylserylglutaminylalanylserylphenylalanyltyrosylseryllysylleucylleucylglutaminylleucyllysylglutamylserylleucylphenylalanylserylvalylalanylseryllysylaspartylaspartylvalyllysylmethionylmethionyllysylleucylhistidylleucylglutamylglutaminylleucylaspartylglutamylarginyltryptophylarginylaspartylleucylprolylglutaminylisoleucylisoleucylasparaginyllysylarginylisoleucylasparaginylphenylalanylleucylglutaminylserylvalylvalylalanylglutamylhistidylglutaminylglutaminylphenylalanylaspartylglutamylleucylleucylleucylserylphenylalanylserylvalyltryptophylisoleucyllysylleucylphenylalanylleucylserylglutamylleucylglutaminylthreonylthreonylserylglutamylisoleucylserylisoleucylmethionylaspartylhistidylglutaminylvalylalanylleucylthreonylarginylhistidyllysylaspartylhistidylalanylalanylglutamylvalylglutamylseryllysyllysylglycylglutamylleucylglutaminylserylleucylglutaminylglycylhistidylleucylalanyllysylleucylglycylserylleucylglycylarginylalanylglutamylaspartylleucylhistidylleucylleucylglutaminylglycyllysylalanylglutamylaspartylcysteinylphenylalanylglutaminylleucylphenylalanylglutamylglutamylalanylserylglutaminylvalylvalylglutamylarginylarginylglutaminylleucylalanylleucylserylhistidylleucylalanylglutamylphenylalanylleucylglutaminylserylhistidylalanylserylleucylserylglycylisoleucylleucylarginylglutaminylleucylarginylglutaminylthreonylvalylglutamylalanylthreonylasparaginylserylmethionylasparaginyllysylasparaginylglutamylserylaspartylleucylisoleucylglutamyllysylaspartylleucylasparaginylaspartylalanylleucylglutaminylasparaginylalanyllysylalanylleucylglutamylserylalanylalanylvalylserylleucylaspartylglycylisoleucylleucylseryllysylalanylglutaminyltyrosylhistidylleucyllysylisoleucylglycylserylserylglutamylglutaminylarginylthreonylserylcysteinylarginylalanylthreonylalanylaspartylglutaminylleucylcysteinylglycylglutamylvalylglutamylarginylisoleucylglutaminylasparaginylleucylleucylglycylthreonyllysylglutaminylserylglutamylalanylaspartylalanylleucylalanylvalylleucyllysyllysylalanylphenylalanylglutaminylaspartylglutaminyllysylglutamylglutamylleucylleucyllysylserylisoleucylglutamylaspartylisoleucylglutamylglutamylarginylthreonylaspartyllysylglutamylarginylleucyllysylglutamylprolylthreonylarginylglutaminylalanylleucylglutaminylglutaminylarginylleucylarginylvalylphenylalanylasparaginylglutaminylleucylglutamylaspartylglutamylleucylasparaginylserylhistidylglutamylhistidylglutamylleucylcysteinyltryptophylleucyllysylaspartyllysylalanyllysylglutaminylisoleucylalanylglutaminyllysylaspartylvalylalanylphenylalanylalanylprolylglutamylvalylaspartylarginylglutamylisoleucylasparaginylarginylleucylglutamylvalylthreonyltryptophylaspartylaspartylthreonyllysylarginylleucylisoleucylhistidylglutamylasparaginylglutaminylglycylglutaminylcysteinylcysteinylglycylleucylisoleucylaspartylleucylmethionylarginylglutamyltyrosylglutaminylasparaginylleucyllysylserylalanylvalylseryllysylvalylleucylglutamylasparaginylalanylserylserylvalylisoleucylvalylthreonylarginylthreonylthreonylisoleucyllysylaspartylglutaminylglutamylaspartylleucyllysyltryptophylalanylphenylalanylseryllysylhistidylglutamylthreonylalanyllysylasparaginyllysylmethionylasparaginyltyrosyllysylglutaminyllysylaspartylleucylaspartylasparaginylphenylalanylthreonylseryllysylglycyllysylhistidylleucylleucylserylglutamylleucyllysyllysylisoleucylhistidylserylserylaspartylphenylalanylserylleucylvalyllysylthreonylaspartylmethionylglutamylserylthreonylvalylaspartyllysyltryptophylleucylaspartylvalylserylglutamyllysylleucylglutamylglutamylasparaginylmethionylaspartylarginylleucylarginylvalylserylleucylserylisoleucyltryptophylaspartylaspartylvalylleucylserylthreonylarginylaspartylglutamylisoleucylglutamylglycyltryptophylserylasparaginylasparaginylcysteinylvalylprolylglutaminylmethionylalanylglutamylasparaginylisoleucylserylasparaginylleucylaspartylasparaginylhistidylleucylarginylalanylglutamylglutamylleucylleucyllysylglutamylphenylalanylglutamylserylglutamylvalyllysylasparaginyllysylalanylleucylarginylleucylglutamylglutamylleucylhistidylseryllysylvalylasparaginylaspartylleucyllysylglutamylleucylthreonyllysylasparaginylleucylglutamylthreonylprolylprolylaspartylleucylglutaminylphenylalanylisoleucylglutamylalanylaspartylleucylmethionylglutaminyllysylleucylglutamylhistidylalanyllysylglutamylisoleucylthreonylglutamylvalylalanyllysylglycylthreonylleucyllysylaspartylphenylalanylthreonylalanylglutaminylserylthreonylglutaminylvalylglutamyllysylphenylalanylisoleucylasparaginylaspartylisoleucylthreonylthreonyltryptophylphenylalanylthreonyllysylvalylglutamylglutamylserylleucylmethionylasparaginylcysteinylalanylglutaminylasparaginylglutamylthreonylcysteinylglutamylalanylleucyllysyllysylvalyllysylaspartylisoleucylglutaminyllysylglutamylleucylglutaminylserylglutaminylglutaminylserylasparaginylisoleucylserylserylthreonylglutaminylglutamylasparaginylleucylasparaginylserylleucylcysteinylarginyllysyltyrosylhistidylserylalanylglutamylleucylglutamylserylleucylglycylarginylalanylmethionylthreonylglycylleucylisoleucyllysyllysylhistidylglutamylalanylvalylserylglutaminylleucylcysteinylseryllysylthreonylglutaminylalanylserylleucylglutaminylglutamylserylleucylglutamyllysylhistidylphenylalanylserylglutamylserylmethionylglutaminylglutamylphenylalanylglutaminylglutamyltryptophylphenylalanylleucylglycylalanyllysylalanylalanylalanyllysylglutamylserylserylaspartylarginylthreonylglycylaspartylseryllysylvalylleucylglutamylalanyllysylleucylhistidylaspartylleucylglutaminylasparaginylisoleucylleucylaspartylserylvalylserylaspartylglycylglutaminylseryllysylleucylaspartylalanylvalylthreonylglutaminylglutamylglycylglutaminylthreonylleucyltyrosylalanylhistidylleucylseryllysylglutaminylisoleucylvalylserylserylisoleucylglutaminylglutamylglutaminylisoleucylthreonyllysylalanylasparaginylglutamylglutamylphenylalanylglutaminylalanylphenylalanylleucyllysylglutaminylcysteinylleucyllysylaspartyllysylglutaminylalanylleucylglutaminylaspartylcysteinylalanylserylglutamylleucylglycylserylphenylalanylglutamylaspartylglutaminylhistidylarginyllysylleucylasparaginylleucyltryptophylisoleucylhistidylglutamylmethionylglutamylglutamylarginylphenylalanylasparaginylthreonylglutamylasparaginylleucylglycylglutamylseryllysylglutaminylhistidylisoleucylprolylglutamyllysyllysylasparaginylglutamylvalylhistidyllysylvalylglutamylmethionylphenylalanylleucylglycylglutamylleucylleucylalanylalanylarginylglutamylserylleucylaspartyllysylleucylserylglutaminylarginylglycylglutaminylleucylleucylserylglutamylglutamylglycylhistidylglycylalanylglycylglutaminylglutamylglycylarginylleucylcysteinylserylglutaminylleucylleucylthreonylserylhistidylglutaminylasparaginylleucylleucylarginylmethionylthreonyllysylglutamyllysylleucylarginylserylcysteinylglutaminylvalylalanylleucylglutaminylglutamylhistidylglutamylalanylleucylglutamylglutamylalanylleucylglutaminylserylmethionyltryptophylphenylalanyltryptophylvalyllysylalanylisoleucylglutaminylaspartylarginylleucylalanylcysteinylalanylglutamylserylthreonylleucylglycylseryllysylaspartylthreonylleucylglutamyllysylarginylleucylserylglutaminylisoleucylglutaminylaspartylisoleucylleucylleucylmethionyllysylglycylglutamylglycylglutamylvalyllysylleucylasparaginylmethionylalanylisoleucylglycyllysylglycylglutamylglutaminylalanylleucylarginylserylserylasparaginyllysylglutamylglycylglutaminylarginylvalylisoleucylglutaminylthreonylglutaminylleucylglutamylthreonylleucyllysylglutamylvalyltryptophylalanylaspartylisoleucylmethionylserylserylserylvalylhistidylalanylglutaminylserylthreonylleucylglutamylserylvalylisoleucylserylglutaminyltryptophylasparaginylaspartyltyrosylvalylglutamylarginyllysylasparaginylglutaminylleucylglutamylglutaminyltryptophylmethionylglutamylserylvalylaspartylglutaminyllysylisoleucylglutamylhistidylprolylleucylglutaminylprolylglutaminylprolylglycylleucyllysylglutamyllysylphenylalanylvalylleucylleucylaspartylhistidylleucylglutaminylserylisoleucylleucylserylglutamylalanylglutamylaspartylhistidylthreonylarginylalanylleucylhistidylarginylleucylisoleucylalanyllysylserylarginylglutamylleucyltyrosylglutamyllysylthreonylglutamylaspartylglutamylserylphenylalanyllysylaspartylthreonylalanylglutaminylglutamylglutamylleucyllysylthreonylglutaminylphenylalanylasparaginylaspartylisoleucylmethionylthreonylvalylalanyllysylglutamyllysylmethionylarginyllysylvalylglutamylglutamylisoleucylvalyllysylaspartylhistidylleucylmethionyltyrosylleucylaspartylalanylvalylhistidylglutamylphenylalanylthreonylaspartyltryptophylleucylhistidylserylalanyllysylglutamylglutamylleucylhistidylarginyltryptophylserylaspartylmethionylserylglycylaspartylserylserylalanylthreonylglutaminyllysyllysylleucylseryllysylisoleucyllysylglutamylleucylisoleucylaspartylserylarginylglutamylisoleucylglycylalanylserylarginylleucylserylarginylvalylglutamylserylleucylalanylprolylglutamylvalyllysylglutaminylasparaginylthreonylthreonylalanylserylglycylcysteinylglutamylleucylmethionylhistidylthreonylglutamylmethionylglutaminylalanylleucylarginylalanylaspartyltryptophyllysylglutaminyltryptophylglutamylaspartylserylvalylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylserylcysteinylleucylglutamylasparaginylleucylvalylserylglutaminylmethionylalanylleucylserylglutamylglutaminylglutamylphenylalanylserylglycylglutaminylvalylalanylglutaminylleucylglutamylglutaminylalanylleucylglutamylglutaminylphenylalanylserylalanylleucylleucyllysylthreonyltryptophylalanylglutaminylglutaminylleucylthreonylleucylleucylglutamylglycyllysylasparaginylthreonylaspartylglutamylglutamylisoleucylvalylglutamylcysteinyltryptophylhistidyllysylglycylglutaminylglutamylisoleucylleucylaspartylalanylleucylglutaminyllysylalanylglutamylprolylarginylthreonylglutamylaspartylleucyllysylserylglutaminylleucylasparaginylglutamylleucylcysteinylarginylphenylalanylserylarginylaspartylleucylserylthreonyltyrosylserylglycyllysylvalylserylglycylleucylisoleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylcysteinylleucylcysteinylleucylglutaminylalanylseryllysylglycylcysteinylglutaminylasparaginyllysylglutamylglutaminylisoleucylleucylglutaminylglutaminylarginylphenylalanylarginyllysylalanylphenylalanylarginylaspartylphenylalanylglutaminylglutaminyltryptophylleucylvalylasparaginylalanyllysylisoleucylthreonylthreonylalanyllysylcysteinylphenylalanylaspartylisoleucylprolylglutaminylasparaginylisoleucylserylglutamylvalylserylthreonylserylleucylglutaminyllysylisoleucylglutaminylglutamylphenylalanylleucylserylglutamylserylglutamylasparaginylglycylglutaminylhistidyllysylleucylasparaginylmethionylmethionylleucylseryllysylglycylglutamylleucylleucylserylthreonylleucylleucylthreonyllysylglutamyllysylalanyllysylglycylisoleucylglutaminylalanyllysylvalylthreonylalanylalanyllysylglutamylaspartyltryptophyllysylasparaginylphenylalanylhistidylserylasparaginylleucylhistidylglutaminyllysylglutamylserylalanylleucylglutamylasparaginylleucyllysylisoleucylglutaminylmethionyllysylaspartylphenylalanylglutamylvalylserylalanylglutamylprolylisoleucylglutaminylaspartyltryptophylleucylseryllysylthreonylglutamyllysylmethionylvalylhistidylglutamylserylserylasparaginylarginylleucyltyrosylaspartylleucylprolylalanyllysylarginylarginylglutamylglutaminylglutaminyllysylleucylglutaminylserylvalylleucylglutamylglutamylisoleucylhistidylcysteinyltyrosylglutamylprolylglutaminylleucylasparaginylarginylleucyllysylglutamyllysylalanylglutaminylglutaminylleucyltryptophylglutamylglycylglutaminylalanylalanylseryllysylserylphenylalanylarginylhistidylarginylvalylserylglutaminylleucylserylserylglutaminyltyrosylleucylalanylleucylserylasparaginylleucylthreonyllysylglutamyllysylvalylserylarginylleucylaspartylarginylisoleucylvalylalanylglutamylhistidylasparaginylglutaminylphenylalanylserylleucylglycylisoleucyllysylglutamylleucylglutaminylaspartyltryptophylmethionylthreonylaspartylalanylisoleucylhistidylmethionylleucylaspartylseryltyrosylcysteinylhistidylprolylthreonylserylaspartyllysylserylvalylleucylaspartylserylarginylthreonylleucyllysylleucylglutamylalanylleucylleucylserylvalyllysylglutaminylglutamyllysylglutamylisoleucylglutaminylmethionyllysylmethionylisoleucylvalylthreonylarginylglycylglutamylserylvalylleucylglutaminylasparaginylthreonylserylprolylglutamylglycylisoleucylprolylthreonylisoleucylglutaminylglutaminylglutaminylleucylglutaminylserylvalyllysylaspartylmethionyltryptophylalanylserylleucylleucylserylalanylglycylisoleucylarginylcysteinyllysylserylglutaminylleucylglutamylglycylalanylleucylseryllysyltryptophylthreonylseryltyrosylglutaminylaspartylglycylvalylarginylglutaminylphenylalanylserylglycyltryptophylmethionylaspartylserylmethionylglutamylalanylasparaginylleucylasparaginylglutamylserylglutamylarginylglutaminylhistidylalanylglutamylleucylarginylaspartyllysylthreonylthreonylmethionylleucylglycyllysylalanyllysylleucylleucylasparaginylglutamylglutamylvalylleucylseryltyrosylserylserylleucylleucylglutamylthreonylisoleucylglutamylvalyllysylglycylalanylglycylmethionylthreonylglutamylhistidyltyrosylvalylthreonylglutaminylleucylglutamylleucylglutaminylaspartylleucylglutaminylglutamylarginyltyrosylarginylalanylisoleucylglutaminylglutamylarginylalanyllysylglutamylalanylvalylthreonyllysylserylglutamyllysylleucylvalylarginylleucylhistidylglutaminylglutamyltyrosylglutaminylarginylaspartylleucyllysylalanylphenylalanylglutamylvalyltryptophylleucylglycylglutaminylglutamylglutaminylglutamyllysylleucylaspartylglutaminyltyrosylserylvalylleucylglutamylglycylaspartylalanylhistidylthreonylhistidylglutamylthreonylthreonylleucylarginylaspartylleucylglutaminylglutamylleucylglutaminylvalylhistidylcysteinylalanylglutamylglycylglutaminylalanylleucylleucylasparaginylserylvalylleucylhistidylthreonylarginylglutamylaspartylvalylisoleucylprolylserylglycylisoleucylprolylglutaminylalanylglutamylaspartylarginylalanylleucylglutamylserylleucylarginylglutaminylaspartyltryptophylglutaminylalanyltyrosylglutaminylhistidylarginylleucylserylglutamylthreonylarginylthreonylglutaminylphenylalanylasparaginylasparaginylvalylvalylasparaginyllysylleucylarginylleucylmethionylglutamylglutaminyllysylphenylalanylglutaminylglutaminylvalylaspartylglutamyltryptophylleucyllysylthreonylalanylglutamylglutamyllysylvalylserylprolylarginylthreonylarginylarginylglutaminylserylasparaginylarginylalanylthreonyllysylglutamylisoleucylglutaminylleucylhistidylglutaminylmethionyllysyllysyltryptophylhistidylglutamylglutamylvalylthreonylalanyltyrosylarginylaspartylglutamylvalylglutamylglutamylvalylglycylalanylarginylalanylglutaminylglutamylisoleucylleucylaspartylglutamylserylhistidylvalylasparaginylserylarginylmethionylglycylcysteinylglutaminylalanylthreonylglutaminylleucylthreonylserylarginyltyrosylglutaminylalanylleucylleucylleucylglutaminylvalylleucylglutamylglutaminylisoleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglutamylglutamylisoleucylglutaminylserylleucylglutamylglutamylserylglutamylserylserylleucylserylseryltyrosylserylaspartyltryptophyltyrosylglycylserylthreonylhistidyllysylasparaginylphenylalanyllysylasparaginylvalylalanylthreonyllysylisoleucylaspartyllysylvalylaspartylthreonylvalylmethionylmethionylglycyllysyllysylleucyllysylthreonylleucylglutamylvalylleucylleucyllysylaspartylmethionylglutamyllysylglycylhistidylserylleucylleucyllysylserylalanylarginylglutamyllysylglycylglutamylarginylalanylvalyllysyltyrosylleucylglutamylglutamylglycylglutamylalanylglutamylarginylleucylarginyllysylglutamylisoleucylhistidylaspartylhistidylmethionylglutamylglutaminylleucyllysylglutamylleucylthreonylserylthreonylvalylarginyllysylglutamylhistidylmethionylthreonylleucylglutamyllysylglycylleucylhistidylleucylalanyllysylglutamylphenylalanylserylaspartyllysylcysteinyllysylalanylleucylthreonylglutaminyltryptophylisoleucylalanylglutamyltyrosylglutaminylglutamylisoleucylleucylhistidylvalylprolylglutamylglutamylprolyllysylmethionylglutamylleucyltyrosylglutamyllysyllysylalanylglutaminylleucylseryllysyltyrosyllysylserylleucylglutaminylglutaminylthreonylvalylleucylserylhistidylglutamylprolylserylvalyllysylserylvalylarginylglutamyllysylglycylglutamylalanylleucylleucylglutamylleucylvalylglutaminylaspartylvalylthreonylleucyllysylaspartyllysylisoleucylaspartylglutaminylleucylglutaminylserylaspartyltyrosylglutaminylaspartylleucylcysteinylserylisoleucylglycyllysylglutamylhistidylvalylphenylalanylserylleucylglutamylalanyllysylvalyllysylaspartylhistidylglutamylaspartyltyrosylasparaginylserylglutamylleucylglutaminylglutamylvalylglutamyllysyltryptophylleucylleucylglutaminylmethionylserylglycylarginylleucylvalylalanylprolylaspartylleucylleucylglutamylthreonylserylserylleucylglutamylthreonylisoleucylthreonylglutaminylglutaminylleucylalanylhistidylhistidyllysylalanylmethionylmethionylglutamylglutamylisoleucylalanylglycylphenylalanylglutamylaspartylarginylleucylasparaginylasparaginylleucylglutaminylmethionyllysylglycylaspartylthreonylleucylisoleucylglycylglutaminylcysteinylalanylaspartylhistidylleucylglutaminylalanyllysylleucyllysylglutaminylasparaginylvalylhistidylalanylhistidylleucylglutaminylglycylthreonyllysylaspartylseryltyrosylserylalanylisoleucylcysteinylserylthreonylalanylglutaminylarginylmethionyltyrosylglutaminylserylleucylglutamylhistidylglutamylleucylglutaminyllysylhistidylvalylserylarginylglutaminylaspartylthreonylleucylglutaminylglutaminylcysteinylglutaminylalanyltryptophylleucylserylalanylvalylglutaminylprolylaspartylleucylglutamylprolylserylprolylglutaminylprolylprolylleucylserylarginylalanylglutamylalanylisoleucyllysylglutaminylvalyllysylhistidylphenylalanylarginylalanylleucylglutaminylglutamylglutaminylalanylarginylthreonyltyrosylleucylaspartylleucylleucylcysteinylserylmethionylcysteinylaspartylleucylserylasparaginylalanylserylvalyllysylthreonylthreonylalanyllysylaspartylisoleucylglutaminylglutaminylthreonylglutamylglutaminylthreonylisoleucylglutamylglutaminyllysylleucylvalylglutaminylalanylglutaminylasparaginylleucylthreonylglutaminylglycyltryptophylglutamylglutamylisoleucyllysylhistidylleucyllysylserylglutamylleucyltryptophylisoleucyltyrosylleucylglutaminylaspartylalanylaspartylglutaminylglutaminylleucylglutaminylasparaginylmethionyllysylarginylarginylhistidylserylglutamylleucylglutamylleucylasparaginylisoleucylalanylglutaminylasparaginylmethionylvalylserylglutaminylvalyllysylaspartylphenylalanylvalyllysyllysylleucylglutaminylseryllysylglutaminylalanylserylvalylasparaginylthreonylisoleucylisoleucylglutamyllysylvalylasparaginyllysylleucylthreonyllysyllysylglutamylglutamylserylprolylglutamylhistidyllysylglutamylisoleucylasparaginylhistidylleucylasparaginylaspartylglutaminyltryptophylleucylaspartylleucylcysteinylarginylglutaminylserylasparaginylasparaginylleucylcysteinylleucylglutaminylarginylglutamylglutamylaspartylleucylglutaminylarginylthreonylarginylaspartyltyrosylhistidylaspartylcysteinylmethionylasparaginylvalylvalylglutamylvalylphenylalanylleucylglutamyllysylphenylalanylthreonylthreonylglutamyltryptophylaspartylasparaginylleucylalanylarginylserylaspartylalanylglutamylserylthreonylalanylvalylhistidylleucylglutamylalanylleucyllysyllysylleucylalanylleucylalanylleucylglutaminylglutamylarginyllysyltyrosylalanylisoleucylglutamylaspartylleucyllysylaspartylglutaminyllysylglutaminyllysylmethionylisoleucylglutamylhistidylleucylasparaginylleucylaspartylaspartyllysylglutamylleucylvalyllysylglutamylglutaminylthreonylserylhistidylleucylglutamylglutaminylarginyltryptophylphenylalanylglutaminylleucylglutamylaspartylleucylisoleucyllysylarginyllysylisoleucylglutaminylvalylserylvalylthreonylasparaginylleucylglutamylglutamylleucylasparaginylvalylvalylglutaminylserylarginylphenylalanylglutaminylglutamylleucylmethionylglutamyltryptophylalanylglutamylglutamylglutaminylglutaminylprolylasparaginylisoleucylalanylglutamylalanylleucyllysylglutaminylserylprolylprolylprolylaspartylmethionylalanylglutaminylasparaginylleucylleucylmethionylaspartylhistidylleucylalanylisoleucylcysteinylserylglutamylleucylglutamylalanyllysylglutaminylmethionylleucylleucyllysylserylleucylisoleucyllysylaspartylalanylaspartylarginylvalylmethionylalanylaspartylleucylglycylleucylasparaginylglutamylarginylglutaminylvalylisoleucylglutaminyllysylalanylleucylserylaspartylalanylglutaminylserylhistidylvalylasparaginylcysteinylleucylserylaspartylleucylvalylglycylglutaminylarginylarginyllysyltyrosylleucylasparaginyllysylalanylleucylserylglutamyllysylthreonylglutaminylphenylalanylleucylmethionylalanylvalylphenylalanylglutaminylalanylthreonylserylglutaminylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylglutamylarginyllysylisoleucylmethionylphenylalanylarginylglutamylhistidylisoleucylcysteinylleucylleucylprolylaspartylaspartylvalylseryllysylglutaminylvalyllysylthreonylcysteinyllysylserylalanylglutaminylalanylserylleucyllysylthreonyltyrosylglutaminylasparaginylglutamylvalylthreonylglycylleucyltryptophylalanylglutaminylglycylarginylglutamylleucylmethionyllysylglutamylvalylthreonylglutamylglutaminylglutamyllysylserylglutamylvalylleucylglycyllysylleucylglutaminylglutamylleucylglutaminylserylvalyltyrosylaspartylserylvalylleucylglutaminyllysylcysteinylserylhistidylarginylleucylglutaminylglutamylleucylglutamyllysylasparaginylleucylvalylserylarginyllysylhistidylphenylalanyllysylglutamylaspartylphenylalanylaspartyllysylalanylcysteinylhistidyltryptophylleucyllysylglutaminylalanylaspartylisoleucylvalylthreonylphenylalanylprolylglutamylisoleucylasparaginylleucylmethionylasparaginylglutamylserylserylglutamylleucylhistidylthreonylglutaminylleucylalanyllysyltyrosylglutaminylasparaginylisoleucylleucylglutamylglutaminylserylprolylglutamyltyrosylglutamylasparaginylleucylleucylleucylthreonylleucylglutaminylarginylthreonylglycylglutaminylthreonylisoleucylleucylprolylserylleucylasparaginylglutamylvalylaspartylhistidylseryltyrosylleucylserylglutamyllysylleucylasparaginylalanylleucylprolylarginylglutaminylphenylalanylasparaginylvalylisoleucylvalylalanylleucylalanyllysylaspartyllysylphenylalanyltyrosyllysylvalylglutaminylglutamylalanylisoleucylleucylalanylarginyllysylglutamyltyrosylalanylserylleucylisoleucylglutamylleucylthreonylthreonylglutaminylserylleucylserylglutamylleucylglutamylalanylglutaminylphenylalanylleucylarginylmethionylseryllysylvalylprolylthreonylaspartylleucylalanylvalylglutamylglutamylalanylleucylserylleucylglutaminylaspartylglycylcysteinylarginylalanylisoleucylleucylaspartylglutamylvalylalanylglycylleucylglycylglutamylalanylvalylaspartylglutamylleucylasparaginylglutaminyllysyllysylglutamylglycylphenylalanylarginylserylthreonylglycylglutaminylprolyltryptophylglutaminylprolylaspartyllysylmethionylleucylhistidylleucylvalylthreonylleucyltyrosylhistidylarginylleucyllysylarginylglutaminylthreonylglutamylglutaminylarginylvalylserylleucylleucylglutamylaspartylthreonylthreonylserylalanyltyrosylglutaminylglutamylhistidylglutamyllysylmethionylcysteinylglutaminylglutaminylleucylglutamylarginylglutaminylleucyllysylserylvalyllysylglutamylglutamylglutaminylseryllysylvalylasparaginylglutamylglutamylthreonylleucylprolylalanylglutamylglutamyllysylleucyllysylmethionyltyrosylhistidylserylleucylalanylglycylserylleucylglutaminylaspartylserylglycylisoleucylvalylleucyllysylarginylvalylthreonylisoleucylhistidylleucylglutamylaspartylleucylalanylprolylhistidylleucylaspartylprolylleucylalanyltyrosylglutamyllysylalanylarginylhistidylglutaminylisoleucylglutaminylseryltryptophylglutaminylglycylglutamylleucyllysylleucylleucylthreonylserylalanylisoleucylglycylglutamylthreonylvalylthreonylglutamylcysteinylglutamylserylarginylmethionylvalylglutaminylserylisoleucylaspartylphenylalanylglutaminylthreonylglutamylmethionylserylarginylserylleucylaspartyltryptophylleucylarginylarginylvalyllysylalanylglutamylleucylserylglycylprolylvalyltyrosylleucylaspartylleucylasparaginylleucylglutaminylaspartylisoleucylglutaminylglutamylglutamylisoleucylarginyllysylisoleucylglutaminylisoleucylhistidylglutaminylglutamylglutamylvalylglutaminylserylserylleucylarginylisoleucylmethionylasparaginylalanylleucylserylhistidyllysylglutamyllysylglutamyllysylphenylalanylthreonyllysylalanyllysylglutamylleucylisoleucylserylalanylaspartylleucylglutamylhistidylserylleucylalanylglutamylleucylserylglutamylleucylaspartylglycylaspartylisoleucylglutaminylglutamylalanylleucylarginylthreonylarginylglutaminylalanylthreonylleucylthreonylglutamylisoleucyltyrosylserylglutaminylcysteinylglutaminylarginyltyrosyltyrosylglutaminylvalylphenylalanylglutaminylalanylalanylasparaginylaspartyltryptophylleucylglutamylaspartylalanylglutaminylglutamylleucylleucylglutaminylleucylalanylglycylasparaginylglycylleucylaspartylvalylglutamylserylalanylglutamylglutamylasparaginylleucyllysylserylhistidylmethionylglutamylphenylalanylphenylalanylserylthreonylglutamylaspartylglutaminylphenylalanylhistidylserylasparaginylleucylglutamylglutamylleucylhistidylserylleucylvalylalanylthreonylleucylaspartylprolylleucylisoleucyllysylprolylthreonylglycyllysylglutamylaspartylleucylglutamylglutaminyllysylvalylalanylserylleucylglutamylleucylarginylserylglutaminylarginylmethionylserylarginylaspartylserylglycylalanylglutaminylvalylaspartylleucylleucylglutaminylarginylcysteinylthreonylalanylglutaminyltryptophylhistidylaspartyltyrosylglutaminyllysylalanylarginylglutamylglutamylvalylisoleucylglutamylleucylmethionylasparaginylaspartylthreonylglutamyllysyllysylleucylserylglutamylphenylalanylserylleucylleucyllysylthreonylserylserylserylhistidylglutamylalanylglutamylglutamyllysylleucylserylglutamylhistidyllysylalanylleucylvalylserylvalylvalylasparaginylserylphenylalanylhistidylglutamyllysylisoleucylvalylalanylleucylglutamylglutamyllysylalanylserylglutaminylleucylglutamyllysylthreonylglycylasparaginylaspartylalanylseryllysylalanylthreonylleucylserylarginylserylmethionylthreonylthreonylvalyltryptophylglutaminylarginyltryptophylthreonylarginylleucylarginylalanylvalylalanylglutaminylaspartylglutaminylglutamyllysylisoleucylleucylglutamylaspartylalanylvalylaspartylglutamyltryptophylthreonylglycylphenylalanylasparaginylasparaginyllysylvalyllysyllysylalanylthreonylglutamylmethionylisoleucylaspartylglutaminylleucylglutaminylaspartyllysylleucylprolylglycylserylserylalanylglutamyllysylalanylseryllysylalanylglutamylleucylleucylthreonylleucylleucylglutamyltyrosylhistidylaspartylthreonylphenylalanylvalylleucylglutamylleucylglutamylglutaminylglutaminylglutaminylserylalanylleucylglycylmethionylleucylarginylglutaminylglutaminylthreonylleucylserylmethionylleucylglutaminylaspartylglycylalanylalanylprolylthreonylprolylglycylglutamylglutamylprolylprolylleucylmethionylglutaminylglutamylisoleucylthreonylalanylmethionylglutaminylaspartylarginylcysteinylleucylasparaginylmethionylglutaminylglutamyllysylvalyllysylthreonylasparaginylglycyllysylleucylvalyllysylglutaminylglutamylleucyllysylaspartylarginylglutamylmethionylvalylglutamylthreonylglutaminylisoleucylasparaginylserylvalyllysylcysteinyltryptophylvalylglutaminylglutamylthreonyllysylglutamyltyrosylleucylglycylasparaginylprolylthreonylisoleucylglutamylisoleucylaspartylalanylglutaminylleucylglutamylglutamylleucylglutaminylisoleucylleucylleucylthreonylglutamylalanylthreonylasparaginylhistidylarginylglutaminylasparaginylisoleucylglutamyllysylmethionylalanylglutamylglutamylglutaminyllysylglutamyllysyltyrosylleucylglycylleucyltyrosylthreonylisoleucylleucylprolylserylglutamylleucylserylleucylglutaminylleucylalanylglutamylvalylalanylleucylaspartylleucyllysylisoleucylarginylaspartylglutaminylisoleucylglutaminylaspartyllysylisoleucyllysylglutamylvalylglutamylglutaminylseryllysylalanylthreonylserylglutaminylglutamylleucylserylarginylglutaminylisoleucylglutaminyllysylleucylalanyllysylaspartylleucylthreonylthreonylisoleucylleucylthreonyllysylleucyllysylalanyllysylthreonylaspartylasparaginylvalylvalylglutaminylalanyllysylthreonylaspartylglutaminyllysylvalylleucylglycylglutamylglutamylleucylaspartylglycylcysteinylasparaginylseryllysylleucylmethionylglutamylleucylaspartylalanylalanylvalylglutaminyllysylphenylalanylleucylglutamylglutaminylasparaginylglycylglutaminylleucylglycyllysylprolylleucylalanyllysyllysylisoleucylglycyllysylleucylthreonylglutamylleucylhistidylglutaminylglutaminylthreonylisoleucylarginylglutaminylalanylglutamylasparaginylarginylleucylseryllysylleucylasparaginylglutaminylalanylalanylserylhistidylleucylglutamylglutamyltyrosylasparaginylglutamylmethionylleucylglutamylleucylisoleucylleucyllysyltryptophylisoleucylglutamyllysylalanyllysylvalylleucylalanylhistidylglycylthreonylisoleucylalanyltryptophylasparaginylserylalanylserylglutaminylleucylarginylglutamylglutaminyltyrosylisoleucylleucylhistidylglutaminylthreonylleucylleucylglutamylglutamylseryllysylglutamylisoleucylaspartylserylglutamylleucylglutamylalanylmethionylthreonylglutamyllysylleucylglutaminyltyrosylleucylthreonylserylvalyltyrosylcysteinylthreonylglutamyllysylmethionylserylglutaminylglutaminylvalylalanylglutamylleucylglycylarginylglutamylthreonylglutamylglutamylleucylarginylglutaminylmethionylisoleucyllysylisoleucylarginylleucylglutaminylasparaginylleucylglutaminylaspartylalanylalanyllysylaspartylmethionyllysyllysylphenylalanylglutamylalanylglutamylleucyllysyllysylleucylglutaminylalanylalanylleucylglutamylglutaminylalanylglutaminylalanylthreonylleucylthreonylserylprolylglutamylvalylglycylarginylleucylserylleucyllysylglutamylglutaminylleucylserylhistidylarginylglutaminylhistidylleucylleucylserylglutamylmethionylglutamylserylleucyllysylprolyllysylvalylglutaminylalanylvalylglutaminylleucylcysteinylglutaminylserylalanylleucylarginylisoleucylprolylglutamylaspartylvalylvalylalanylserylleucylprolylleucylcysteinylhistidylalanylalanylleucylarginylleucylglutaminylglutamylglutamylalanylserylarginylleucylglutaminylhistidylthreonylalanylisoleucylglutaminylglutaminylcysteinylasparaginylisoleucylmethionylglutaminylalanylalanylvalylvalylglutaminyltyrosylglutamylglutaminyltyrosylglutamylglutaminylglutamylmethionyllysylhistidylleucylglutaminylglutaminylleucylisoleucylglutamylglycylalanylhistidylarginylglutamylisoleucylglutamylaspartyllysylprolylvalylalanylthreonylserylasparaginylisoleucylglutaminylglutamylleucylglutaminylalanylglutaminylisoleucylserylarginylhistidylglutamylglutamylleucylalanylglutaminyllysylisoleucyllysylglycyltyrosylglutaminylglutamylglutaminylisoleucylalanylserylleucylasparaginylseryllysylcysteinyllysylmethionylleucylthreonylmethionyllysylalanyllysylhistidylalanylthreonylmethionylleucylleucylthreonylvalylthreonylglutamylvalylglutamylglycylleucylalanylglutamylglycylthreonylglutamylaspartylleucylaspartylglycylglutamylleucylleucylprolylthreonylprolylserylalanylhistidylprolylserylvalylvalylmethionylmethionylthreonylalanylglycylarginylcysteinylhistidylthreonylleucylleucylserylprolylvalylthreonylglutamylglutamylserylglycylglutamylglutamylglycylthreonylasparaginylserylglutamylisoleucylserylserylprolylprolylalanylcysteinylarginylserylprolylserylprolylvalylalanylasparaginylthreonylaspartylalanylserylvalylasparaginylglutaminylaspartylisoleucylalanyltyrosyltyrosylglutaminylalanylleucylserylalanylglutamylarginylleucylglutaminylthreonylaspartylalanylalanyllysylisoleucylhistidylprolylserylthreonylserylalanylserylglutaminylglutamylphenylalanyltyrosylglutamylprolylglycylleucylglutamylprolylserylalanylthreonylalanyllysylleucylglycylaspartylleucylglutaminylarginylseryltryptophylglutamylthreonylleucyllysylasparaginylvalylisoleucylserylglutamyllysylglutaminylarginylthreonylleucyltyrosylglutamylalanylleucylglutamylarginylglutaminylglutaminyllysyltyrosylglutaminylaspartylserylleucylglutaminylserylisoleucylserylthreonyllysylmethionylglutamylalanylisoleucylglutamylleucyllysylleucylserylglutamylserylprolylglutamylprolylglycylarginylserylprolylglutamylserylglutaminylmethionylalanylglutamylhistidylglutaminylalanylleucylmethionylaspartylglutamylisoleucylleucylmethionylleucylglutaminylaspartylglutamylisoleucylasparaginylglutamylleucylglutaminylserylserylleucylalanylglutamylglutamylleucylvalylserylglutamylserylcysteinylglutamylalanylaspartylprolylalanylglutamylglutaminylleucylalanylleucylglutaminylserylthreonylleucylthreonylvalylleucylalanylglutamylarginylmethionylserylthreonylisoleucylarginylmethionyllysylalanylserylglycyllysylarginylglutaminylleucylleucylglutamylglutamyllysylleucylasparaginylaspartylglutaminylleucylglutamylglutamylglutaminylarginylglutaminylglutamylglutaminylalanylleucylglutaminylarginyltyrosylarginylcysteinylglutamylalanylaspartylglutamylleucylaspartylseryltryptophylleucylleucylserylthreonyllysylalanylthreonylleucylaspartylthreonylalanylleucylserylprolylprolyllysylglutamylprolylmethionylaspartylmethionylglutamylalanylglutaminylleucylmethionylaspartylcysteinylglutaminylasparaginylmethionylleucylvalylglutamylisoleucylglutamylglutaminyllysylvalylvalylalanylleucylserylglutamylleucylserylvalylhistidylasparaginylglutamylasparaginylleucylleucylleucylglutamylglycyllysylalanylhistidylthreonyllysylaspartylglutamylalanylglutamylglutaminylleucylalanylglycyllysylleucylarginylarginylleucyllysylglycylserylleucylleucylglutamylleucylglutaminylarginylalanylleucylhistidylaspartyllysylglutaminylleucylasparaginylmethionylglutaminylglycylthreonylalanylglutaminylglutamyllysylglutamylglutamylserylaspartylvalylaspartylleucylthreonylalanylthreonylglutaminylserylprolylglycylvalylglutaminylglutamyltryptophylleucylalanylglutaminylalanylarginylthreonylthreonyltryptophylthreonylglutaminylglutaminylarginylglutaminylserylserylleucylglutaminylglutaminylglutaminyllysylglutamylleucylglutamylglutaminylglutamylleucylalanylglutamylglutaminyllysylserylleucylleucylarginylserylvalylalanylserylarginylglycylglutamylglutamylisoleucylleucylisoleucylglutaminylhistidylserylalanylalanylglutamylthreonylserylglycylaspartylalanylglycylglutamyllysylprolylaspartylvalylleucylserylglutaminylglutamylleucylglycylmethionylglutamylglycylglutamyllysylserylserylalanylglutamylaspartylglutaminylmethionylarginylmethionyllysyltryptophylglutamylserylleucylhistidylglutaminylglutamylphenylalanylserylthreonyllysylglutaminyllysylleucylleucylglutaminylasparaginylvalylleucylglutamylglutaminylglutamylglutaminylglutamylglutaminylvalylleucyltyrosylserylarginylprolylasparaginylarginylleucylleucylserylglycylvalylprolylleucyltyrosyllysylglycylaspartylvalylprolylthreonylglutaminylaspartyllysylserylalanylvalylthreonylserylleucylleucylaspartylglycylleucylasparaginylglutaminylalanylphenylalanylglutamylglutamylvalylserylserylglutaminylserylglycylglycylalanyllysylarginylglutaminylserylisoleucylhistidylleucylglutamylglutaminyllysylleucyltyrosylaspartylglycylvalylserylalanylthreonylserylthreonyltryptophylleucylaspartylaspartylvalylglutamylglutamylarginylleucylphenylalanylvalylalanylthreonylalanylleucylleucylprolylglutamylglutamylthreonylglutamylthreonylcysteinylleucylphenylalanylasparaginylglutaminylglutamylisoleucylleucylalanyllysylaspartylisoleucyllysylglutamylmethionylserylglutamylglutamylmethionylaspartyllysylasparaginyllysylasparaginylleucylphenylalanylserylglutaminylalanylphenylalanylprolylglutamylasparaginylglycylaspartylasparaginylarginylaspartylvalylisoleucylglutamylaspartylthreonylleucylglycylcysteinylleucylleucylglycylarginylleucylserylleucylleucylaspartylserylvalylvalylasparaginylglutaminylarginylcysteinylhistidylglutaminylmethionyllysylglutamylarginylleucylglutaminylglutaminylisoleucylleucylasparaginylphenylalanylglutaminylasparaginylaspartylleucyllysylvalylleucylphenylalanylthreonylserylleucylalanylaspartylasparaginyllysyltyrosylisoleucylisoleucylleucylglutaminyllysylleucylalanylasparaginylvalylphenylalanylglutamylglutaminylprolylvalylalanylglutamylglutaminylisoleucylglutamylalanylisoleucylglutaminylglutaminylalanylglutamylaspartylglycylleucyllysylglutamylphenylalanylaspartylalanylglycylisoleucylisoleucylglutamylleucyllysylarginylarginylglycylaspartyllysylleucylglutaminylvalylglutamylglutaminylprolylserylmethionylglutaminylglutamylleucylseryllysylleucylglutaminylaspartylmethionyltyrosylaspartylglutamylleucylmethionylmethionylisoleucylisoleucylglycylserylarginylarginylserylglycylleucylasparaginylglutaminylasparaginylleucylthreonylleucyllysylserylglutaminyltyrosylglutamylarginylalanylleucylglutaminylaspartylleucylalanylaspartylleucylleucylglutamylthreonylglycylglutaminylglutamyllysylmethionylalanylglycylaspartylglutaminyllysylisoleucylisoleucylvalylserylseryllysylglutamylglutamylisoleucylglutaminylglutaminylleucylleucylaspartyllysylhistidyllysylglutamyltyrosylphenylalanylglutaminylglycylleucylglutamylserylhistidylmethionylisoleucylleucylthreonylglutamylthreonylleucylphenylalanylarginyllysylisoleucylisoleucylserylphenylalanylalanylvalylglutaminyllysylglutamylthreonylglutaminylphenylalanylhistidylthreonylglutamylleucylmethionylalanylglutaminylalanylserylalanylvalylleucyllysylarginylalanylhistidyllysylarginylglycylvalylglutamylleucylglutamyltyrosylisoleucylleucylglutamylthreonyltryptophylserylhistidylleucylaspartylglutamylaspartylglutaminylglutaminylglutamylleucylserylarginylglutaminylleucylglutamylvalylvalylglutamylserylserylisoleucylprolylserylvalylglycylleucylvalylglutamylglutamylasparaginylglutamylaspartylarginylleucylisoleucylaspartylarginylisoleucylthreonylleucyltyrosylglutaminylhistidylleucyllysylserylserylleucylasparaginylglutamyltyrosylglutaminylprolyllysylleucyltyrosylglutaminylvalylleucylaspartylaspartylglycyllysylarginylleucylleucylisoleucylserylisoleucylserylcysteinylserylaspartylleucylglutamylserylglutaminylleucylasparaginylglutaminylleucylglycylglutamylcysteinyltryptophylleucylserylasparaginylthreonylasparaginyllysylmethionylseryllysylglutamylleucylhistidylarginylleucylglutamylthreonylisoleucylleucyllysylhistidyltryptophylthreonylarginyltyrosylglutaminylserylglutamylserylalanylaspartylleucylisoleucylhistidyltryptophylleucylglutaminylserylalanyllysylaspartylarginylleucylglutamylphenylalanyltryptophylthreonylglutaminylglutaminylserylvalylthreonylvalylprolylglutaminylglutamylleucylglutamylmethionylvalylarginylaspartylhistidylleucylasparaginylalanylphenylalanylleucylglutamylphenylalanylseryllysylglutamylvalylaspartylalanylglutaminylserylserylleucyllysylserylserylvalylleucylserylthreonylglycylasparaginylglutaminylleucylleucylarginylleucyllysyllysylvalylaspartylthreonylalanylthreonylleucylarginylserylglutamylleucylserylarginylisoleucylaspartylserylglutaminyltryptophylthreonylaspartylleucylleucylthreonylasparaginylisoleucylprolylalanylvalylglutaminylglutamyllysylleucylhistidylglutaminylleucylglutaminylmethionylaspartyllysylleucylprolylserylarginylhistidylalanylisoleucylserylglutamylvalylmethionylseryltryptophylisoleucylserylleucylmethionylglutamylasparaginylvalylisoleucylglutaminyllysylaspartylglutamylaspartylasparaginylisoleucyllysylasparaginylserylisoleucylglycyltyrosyllysylalanylisoleucylhistidylglutamyltyrosylleucylglutaminyllysyltyrosyllysylglycylphenylalanyllysylisoleucylaspartylisoleucylasparaginylcysteinyllysylglutaminylleucylthreonylvalylaspartylphenylalanylvalylasparaginylglutaminylserylvalylleucylglutaminylisoleucylserylserylglutaminylaspartylvalylglutamylseryllysylarginylserylaspartyllysylthreonylaspartylphenylalanylalanylglutamylglutaminylleucylglycylalanylmethionylasparaginyllysylseryltryptophylglutaminylisoleucylleucylglutaminylglycylleucylvalylthreonylglutamyllysylisoleucylglutaminylleucylleucylglutamylglycylleucylleucylglutamylseryltryptophylserylglutamyltyrosylglutamylasparaginylasparaginylvalylglutaminylcysteinylleucyllysylthreonyltryptophylphenylalanylglutamylthreonylglutaminylglutamyllysylarginylleucyllysylglutaminylglutaminylhistidylarginylisoleucylglycylaspartylglutaminylalanylserylvalylglutaminylasparaginylalanylleucyllysylaspartylcysteinylglutaminylaspartylleucylglutamylaspartylleucylisoleucyllysylalanyllysylglutamyllysylglutamylvalylglutamyllysylisoleucylglutamylglutaminylasparaginylglycylleucylalanylleucylisoleucylglutaminylasparaginyllysyllysylglutamylaspartylvalylserylserylisoleucylvalylmethionylserylthreonylleucylarginylglutamylleucylglycylglutaminylthreonyltryptophylalanylasparaginylleucylaspartylhistidylmethionylvalylglycylglutaminylleucyllysylisoleucylleucylleucyllysylserylvalylleucylaspartylglutaminyltryptophylserylserylhistidyllysylvalylalanylphenylalanylaspartyllysylisoleucylasparaginylseryltyrosylleucylmethionylglutamylalanylarginyltyrosylserylleucylserylarginylphenylalanylarginylleucylleucylthreonylglycylserylleucylglutamylalanylvalylglutaminylvalylglutaminylvalylaspartylasparaginylleucylglutaminylasparaginylleucylglutaminylaspartylaspartylleucylglutamyllysylglutaminylglutamylarginylserylleucylglutaminyllysylphenylalanylglycylserylisoleucylthreonylasparaginylglutaminylleucylleucyllysylglutamylcysteinylhistidylprolylprolylvalylthreonylglutamylthreonylleucylthreonylasparaginylthreonylleucyllysylglutamylvalylasparaginylmethionylarginyltryptophylasparaginylasparaginylleucylleucylglutamylglutamylisoleucylalanylglutamylglutaminylleucylglutaminylserylseryllysylalanylleucylleucylglutaminylleucyltryptophylglutaminylarginyltyrosyllysylaspartyltyrosylseryllysylglutaminylcysteinylalanylserylthreonylvalylglutaminylglutaminylglutaminylglutamylaspartylarginylthreonylasparaginylglutamylleucylleucyllysylalanylalanylthreonylasparaginyllysylaspartylisoleucylalanylaspartylaspartylglutamylvalylalanylthreonyltryptophylisoleucylglutaminylaspartylcysteinylasparaginylaspartylleucylleucyllysylglycylleucylglycylthreonylvalyllysylaspartylserylleucylphenylalanylphenylalanylleucylhistidylglutamylleucylglycylglutamylglutaminylleucyllysylglutaminylglutaminylvalylaspartylalanylserylalanylalanylserylalanylisoleucylglutaminylserylaspartylglutaminylleucylserylleucylserylglutaminylhistidylleucylcysteinylalanylleucylglutamylglutaminylalanylleucylcysteinyllysylglutaminylglutaminylthreonylserylleucylglutaminylalanylglycylvalylleucylaspartyltyrosylglutamylthreonylphenylalanylalanyllysylserylleucylglutamylalanylleucylglutamylalanyltryptophylisoleucylvalylglutamylalanylglutamylglutamylisoleucylleucylglutaminylglycylglutaminylaspartylprolylserylhistidylserylserylaspartylleucylserylthreonylisoleucylglutaminylglutamylarginylmethionylglutamylglutamylleucyllysylglycylglutaminylmethionylleucyllysylphenylalanylserylserylmethionylalanylprolylaspartylleucylaspartylarginylleucylasparaginylglutamylleucylglycyltyrosylarginylleucylprolylleucylasparaginylaspartyllysylglutamylisoleucyllysylarginylmethionylglutaminylasparaginylleucylasparaginylarginylhistidyltryptophylserylleucylisoleucylserylserylglutaminylthreonylthreonylglutamylarginylphenylalanylseryllysylleucylglutaminylserylphenylalanylleucylleucylglutaminylhistidylglutaminylthreonylphenylalanylleucylglutamyllysylcysteinylglutamylthreonyltryptophylmethionylglutamylphenylalanylleucylvalylglutaminylthreonylglutamylglutaminyllysylleucylalanylvalylglutamylisoleucylserylglycylasparaginyltyrosylglutaminylhistidylleucylleucylglutamylglutaminylglutaminylarginylalanylhistidylglutamylleucylphenylalanylglutaminylalanylglutamylmethionylphenylalanylserylarginylglutaminylglutaminylisoleucylleucylhistidylserylisoleucylisoleucylisoleucylaspartylglycylglutaminylarginylleucylleucylglutamylglutaminylglycylglutaminylvalylaspartylaspartylarginylaspartylglutamylphenylalanylasparaginylleucyllysylleucylthreonylleucylleucylserylasparaginylglutaminyltryptophylglutaminylglycylvalylisoleucylarginylarginylalanylglutaminylglutaminylarginylarginylglycylisoleucylisoleucylaspartylserylglutaminylisoleucylarginylglutaminyltryptophylglutaminylarginyltyrosylarginylglutamylmethionylalanylglutamyllysylleucylarginyllysyltryptophylleucylvalylglutamylvalylseryltyrosylleucylprolylmethionylserylglycylleucylglycylserylvalylprolylisoleucylprolylleucylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylleucylphenylalanylaspartylglutamylvalylglutaminylphenylalanyllysylglutamyllysylvalylphenylalanylleucylarginylglutaminylglutaminylglycylseryltyrosylisoleucylleucylthreonylvalylglutamylalanylglycyllysylglutaminylleucylleucylleucylserylalanylaspartylserylglycylalanylglutamylalanylalanylleucylglutaminylalanylglutamylleucylalanylglutamylisoleucylglutaminylglutamyllysyltryptophyllysylserylalanylserylmethionylarginylleucylglutamylglutamylglutaminyllysyllysyllysylleucylalanylphenylalanylleucylleucyllysylaspartyltryptophylglutamyllysylcysteinylglutamyllysylglycylisoleucylalanylaspartylserylleucylglutamyllysylleucylarginylthreonylphenylalanyllysyllysyllysylleucylserylglutaminylserylleucylprolylaspartylhistidylhistidylglutamylglutamylleucylhistidylalanylglutamylglutaminylmethionylarginylcysteinyllysylglutamylleucylglutamylasparaginylalanylvalylglycylseryltryptophylthreonylaspartylaspartylleucylthreonylglutaminylleucylserylleucylleucyllysylaspartylthreonylleucylserylalanyltyrosylisoleucylserylalanylaspartylaspartylisoleucylserylisoleucylleucylasparaginylglutamylarginylvalylglutamylleucylleucylglutaminylarginylglutaminyltryptophylglutamylglutamylleucylcysteinylhistidylglutaminylleucylserylleucylarginylarginylglutaminylglutaminylisoleucylglycylglutamylarginylleucylasparaginylglutamyltryptophylalanylvalylphenylalanylserylglutamyllysylasparaginyllysylglutamylleucylcysteinylglutamyltryptophylleucylthreonylglutaminylmethionylglutamylseryllysylvalylserylglutaminylasparaginylglycylaspartylisoleucylleucylisoleucylglutamylglutamylmethionylisoleucylglutamyllysylleucyllysyllysylaspartyltyrosylglutaminylglutamylglutamylisoleucylalanylisoleucylalanylglutaminylglutamylasparaginyllysylisoleucylglutaminylleucylglutaminylglutaminylmethionylglycylglutamylarginylleucylalanyllysylalanylserylhistidylglutamylseryllysylalanylserylglutamylisoleucylglutamyltyrosyllysylleucylglycyllysylvalylasparaginylaspartylarginyltryptophylglutaminylhistidylleucylleucylaspartylleucylisoleucylalanylalanylarginylvalyllysyllysylleucyllysylglutamylthreonylleucylvalylalanylvalylglutaminylglutaminylleucylaspartyllysylasparaginylmethionylserylserylleucylarginylthreonyltryptophylleucylalanylhistidylisoleucylglutamylserylglutamylleucylalanyllysylprolylisoleucylvalyltyrosylaspartylserylcysteinylasparaginylserylglutamylglutamylisoleucylglutaminylarginyllysylleucylasparaginylglutamylglutaminylglutaminylglutamylleucylglutaminylarginylaspartylisoleucylglutamyllysylhistidylserylthreonylglycylvalylalanylserylvalylleucylasparaginylleucylcysteinylglutamylvalylleucylleucylhistidylaspartylcysteinylaspartylalanylcysteinylalanylthreonylaspartylalanylglutamylcysteinylaspartylserylisoleucylglutaminylglutaminylalanylthreonylarginylasparaginylleucylaspartylarginylarginyltryptophylarginylasparaginylisoleucylcysteinylalanylmethionylserylmethionylglutamylarginylarginylleucyllysylisoleucylglutamylglutamylthreonyltryptophylarginylleucyltryptophylglutaminyllysylphenylalanylleucylaspartylaspartyltyrosylserylarginylphenylalanylglutamylaspartyltryptophylleucyllysylserylserylglutamylarginylthreonylalanylalanylphenylalanylprolylserylserylserylglycylvalylisoleucyltyrosylthreonylvalylalanyllysylglutamylglutamylleucyllysyllysylphenylalanylglutamylalanylphenylalanylglutaminylarginylglutaminylvalylhistidylglutamylcysteinylleucylthreonylglutaminylleucylglutamylleucylisoleucylasparaginyllysylglutaminyltyrosylarginylarginylleucylalanylarginylglutamylasparaginylarginylthreonylaspartylserylalanylcysteinylserylleucyllysylglutaminylmethionylvalylhistidylglutamylglycylasparaginylglutaminylarginyltryptophylaspartylasparaginylleucylglutaminyllysylarginylvalylthreonylserylisoleucylleucylarginylarginylleucyllysylhistidylphenylalanylisoleucylglycylglutaminylarginylglutamylglutamylphenylalanylglutamylthreonylalanylarginylaspartylserylisoleucylleucylvalyltryptophylleucylthreonylglutamylmethionylaspartylleucylglutaminylleucylthreonylasparaginylisoleucylglutamylhistidylphenylalanylserylglutamylcysteinylaspartylvalylglutaminylalanyllysylisoleucyllysylglutaminylleucyllysylalanylphenylalanylglutaminylglutaminylglutamylisoleucylserylleucylasparaginylhistidylasparaginyllysylisoleucylglutamylglutaminylisoleucylisoleucylalanylglutaminylglycylglutamylglutaminylleucylisoleucylglutamyllysylserylglutamylprolylleucylaspartylalanylalanylisoleucylisoleucylglutamylglutamylglutamylleucylaspartylglutamylleucylarginylarginyltyrosylcysteinylglutaminylglutamylvalylphenylalanylglycylarginylvalylglutamylarginyltyrosylhistidyllysyllysylleucylisoleucylarginylleucylprolylleucylprolylaspartylaspartylglutamylhistidylaspartylleucylserylaspartylarginylglutamylleucylglutamylleucylglutamylaspartylserylalanylalanylleucylserylaspartylleucylhistidyltryptophylhistidylaspartylarginylserylalanylaspartylserylleucylleucylserylprolylglutaminylprolylserylserylasparaginylleucylserylleucylserylleucylalanylglutaminylprolylleucylarginylserylglutamylarginylserylglycylarginylaspartylthreonylprolylalanylserylvalylaspartylserylisoleucylprolylleucylglutamyltryptophylaspartylhistidylaspartyltyrosylaspartylleucylserylarginylaspartylleucylglutamylserylalanylmethionylserylarginylalanylleucylprolylserylglutamylaspartylglutamylglutamylglycylglutaminylaspartylaspartyllysylaspartylphenylalanyltyrosylleucylarginylglycylalanylvalylalanylleucylserylglycylaspartylhistidylserylalanylleucylglutamylserylglutaminylisoleucylarginylglutaminylleucylglycyllysylalanylleucylaspartylaspartylserylarginylphenylalanylglutaminylisoleucylglutaminylglutaminylthreonylglutamylasparaginylisoleucylisoleucylarginylseryllysylthreonylprolylthreonylglycylprolylglutamylleucylaspartylthreonylseryltyrosyllysylglycyltyrosylmethionyllysylleucylleucylglycylglutamylcysteinylserylserylserylisoleucylaspartylserylvalyllysylarginylleucylglutamylhistidyllysylleucyllysylglutamylglutamylglutamylglutamylserylleucylprolylglycylphenylalanylvalylasparaginylleucylhistidylserylthreonylglutamylthreonylglutaminylthreonylalanylglycylvalylisoleucylaspartylarginyltryptophylglutamylleucylleucylglutaminylalanylglutaminylalanylleucylseryllysylglutamylleucylarginylmethionyllysylglutaminylasparaginylleucylglutaminyllysyltryptophylglutaminylglutaminylphenylalanylasparaginylserylaspartylleucylasparaginylserylisoleucyltryptophylalanyltryptophylleucylglycylaspartylthreonylglutamylglutamylglutamylleucylglutamylglutaminylleucylglutaminylarginylleucylglutamylleucylserylthreonylaspartylisoleucylglutaminylthreonylisoleucylglutamylleucylglutaminylisoleucyllysyllysylleucyllysylglutamylleucylglutaminyllysylalanylvalylaspartylhistidylarginyllysylalanylisoleucylisoleucylleucylserylisoleucylasparaginylleucylcysteinylserylprolylglutamylphenylalanylthreonylglutaminylalanylaspartylseryllysylglutamylserylarginylaspartylleucylglutaminylaspartylarginylleucylserylglutaminylmethionylasparaginylglycylarginyltryptophylaspartylarginylvalylcysteinylserylleucylleucylglutamylglutamyltryptophylarginylglycylleucylleucylglutaminylaspartylalanylleucylmethionylglutaminylcysteinylglutaminylglycylphenylalanylhistidylglutamylmethionylserylhistidylglycylleucylleucylleucylmethionylleucylglutamylasparaginylisoleucylaspartylarginylarginyllysylasparaginylglutamylisoleucylvalylprolylisoleucylaspartylserylasparaginylleucylaspartylalanylglutamylisoleucylleucylglutaminylaspartylhistidylhistidyllysylglutaminylleucylmethionylglutaminylisoleucyllysylhistidylglutamylleucylleucylglutamylserylglutaminylleucylarginylvalylalanylserylleucylglutaminylaspartylmethionylserylcysteinylglutaminylleucylleucylvalylasparaginylalanylglutamylglycylthreonylaspartylcysteinylleucylglutamylalanyllysylglutamyllysylvalylhistidylvalylisoleucylglycylasparaginylarginylleucyllysylleucylleucylleucyllysylglutamylvalylserylarginylhistidylisoleucyllysylglutamylleucylglutamyllysylleucylleucylaspartylvalylserylserylserylglutaminylglutaminylaspartylleucylserylseryltryptophylserylserylalanylaspartylglutamylleucylaspartylthreonylserylglycylserylvalylserylprolylthreonylserylglycylarginylserylthreonylprolylasparaginylarginylglutaminyllysylthreonylprolylarginylglycyllysylcysteinylserylleucylserylglutaminylprolylglycylprolylserylvalylserylserylprolylhistidylserylarginylserylthreonyllysylglycylglycylserylaspartylserylserylleucylserylglutamylprolylglycylprolylglycylarginylserylglycylarginylglycylphenylalanylleucylphenylalanylarginylvalylleucylarginylalanylalanylleucylprolylleucylglutaminylleucylleucylleucylleucylleucylleucylisoleucylglycylleucylalanylcysteinylleucylvalylprolylmethionylserylglutamylglutamylaspartyltyrosylserylcysteinylalanylleucylserylasparaginylasparaginylphenylalanylalanylarginylserylphenylalanylhistidylprolylmethionylleucylarginyltyrosylthreonylasparaginylglycylprolylprolylprolylleucine

For obvious reasons, commonly called enaptin. And don't bother to search for it; Google chokes.

Now, why does the forum software add all of those spaces in my word?

Stringing together all the amino acids in a protein does not really make a word. :) I don't know why the forum parses the text. Perhaps somebody thought 100 text characters was enough.
 

Handruin

Administrator
Joined
Jan 13, 2002
Messages
13,692
Location
USA
So...did that satisfy your curiosity to post a word that's stupid-long and then Lunar, did you have to quote it? :-|
 

Newtun

Storage is nice, especially if it doesn't rotate
Joined
Nov 21, 2002
Messages
461
Location
Virginia
Tried to search for a reference, but the words are too short.

The "What's New" button at the top is handy (as is the alternative New Posts link just below it), after a round or two of my preferred old-style meandering through the forums (fora?)

But the message should be changed from "Sorry, there are no new posts to view." to something like "Yesss! You are finally caught up with all of the current events on SF. Nobody has updated one post while you were viewing another one. So take a few minutes off to deal with reality." J/K :cheers: <3
 

MaxBurn

Storage Is My Life
Joined
Jan 20, 2004
Messages
3,245
Location
SC
OK, search for three letters is a problem. I can't find my KVM thread.
 

Handruin

Administrator
Joined
Jan 13, 2002
Messages
13,692
Location
USA
I've yet to fix it. I've been distracted lately. I'll work on it tonight if I have time.
 

MaxBurn

Storage Is My Life
Joined
Jan 20, 2004
Messages
3,245
Location
SC
Thank you.

I saw the comments but I didn't know if the resolution was to leave it or what.
 

sechs

Storage? I am Storage!
Joined
Feb 1, 2003
Messages
4,709
Location
Left Coast
Stringing together all the amino acids in a protein does not really make a word.
You're right. It makes a protein; but, since that's its real name, it's a real word.

I don't know why the forum parses the text. Perhaps somebody thought 100 text characters was enough.
Is that where it's breaking? I didn't bother to do all of the counting.

Is there some reason that there seems to be a maximum word length in the forum?
 

LunarMist

I can't believe I'm a Fixture
Joined
Feb 1, 2003
Messages
16,377
Location
USA
I think some programmer chose 100 because they felt like it. I don't think there is conspiracy.
 

Handruin

Administrator
Joined
Jan 13, 2002
Messages
13,692
Location
USA
If you search for a short word, i.e. 3 letters, the software returns zero results. This includes acronyms such as "USB", "IBM", "FDA", etc.

If you search for a 2-letter word, the software tells the user that it is too short. So there is a bug counting letters: either excluding 3 letters rather than just 2 letters, or alternatively failing to display the error message for 3-letter words.

The latter would be unacceptable behaviour.

Yep. ;)

Forgot to mention the example of "USB 3.0" - this also fails, presumably because both tokens are 3 characters. :(

This actually isn't a bug in the forum software, but I thank you for bringing it up. It's likely a bug in the admin's ability to configure MySQL appropriately...I'll explain. The forum is configured to allow as small as 3 characters in a search term per the forum settings. This explains why you're not able to search for anything below three characters:As you might gather from the underlined statement, I've not configured MySQL to index smaller words for searching. I will need to take a look at the configuration for our database and make appropriate changes. Last I remember, the smaller the number of characters, the larger the index becomes and the longer it takes to rebuild. I believe vbulletin by default uses 4 characters. Even though I changed it to 3 in the vbulletin settings, it can't make use of this because there is nothing found in the index...hence why you had no results returned.

I need to make the following changes to the my.cnf file to allow MySQL to index smaller lengths of words:
Code:
[mysqld]
ft_min_word_len=3

[myisamchk]
ft_min_word_len=3

For what it's worth, 20 characters is the maximum search term.

This is now implemented and fixed. I'm able to search for USB, IMB, etc (not etc literal) and it returns results. The index is finished rebuilding and should be ready to serve your needs for three-character and larger searches.
 

time

Storage? I am Storage!
Joined
Jan 18, 2002
Messages
4,932
Location
Brisbane, Oz
That's great Doug, thanks.

I don't suppose you have any control over the parser's selection of delimiter characters? No doubt just wishful thinking on my part that fullstops shouldn't be thrown away unless followed by spaces or CRLFs - fullstops are often used as decimal points on an english language technical forum, eg USB 3.0, Catalyst 12.2, etc.

A mini-list of common 2-letter words that should be thrown away (eg. an, in, on, is, it) doesn't sound that hard either, if you happen to feel motivated enough to suggest that to the developers. ;)
 

mubs

Storage? I am Storage!
Joined
Nov 22, 2002
Messages
4,908
Location
Somewhere in time.
It may not look jazzy, but it sure is functional. Additional glitz will just increase loading time. Have no idea where you are located, GabrielMl, but members here are spread all over the world and many are on speed & bandwidth-limited connections.
 

Handruin

Administrator
Joined
Jan 13, 2002
Messages
13,692
Location
USA
Thanks for the heads up mubs. I'll double check but I don't believe we use ImageMagick.
 
Top